Σοβαρές παρατηρήσεις στην Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για το 2015 στο Δήμο Τριφυλίας

Πρώτη Δημοσίευση: 19/06/2017 10:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/06/2017 10:59
Σοβαρές παρατηρήσεις αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του δήμου Τριφυλίας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Η έκθεση συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας, την Τετάρτη 14 Ιουνίου, η οποία είχε ως ένα και μοναδικό θέμα την «Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού Δήμου Τριφυλίας  Οικ. Έτους 2015 (έγκριση των αριθ.113/2017 & 114/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής)», και από την οποία απουσίαζαν και ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
Στην έκθεση ελέγχου, την οποία ανέγνωσε στο Σώμα υπάλληλος του δήμου, αναφέρεται ως “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη” και τονίζεται ότι, «Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας για τις χρήσεις 2007-2010 και του πρώην Δήμου Φιλιατρών για τις χρήσεις 2009-2010 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνέπεια αυτού είναι το ενδεχόμενο να προκύψουν διαφορές σε ορισμένους λογαριασμούς, οι οποίες θα τακτοποιηθούν όταν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις οριστικοποιηθούν και ελεγχθούν.2. Η ακίνητη περιουσία, εκτός από τα εκτελεσθέντα έργα, καθώς και η κινητή περιουσία (μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) που αφορούν τους πρώην Δήμους Αετού, Αυλώνος και της Κοινότητας Τριπύλας, εμφανίζονται στην απογραφή έναρξης με αξία  0,01 ευρώ ανά τεμάχιο, καθότι δεν έχει διενεργηθεί η αποτίμηση των εν λόγω παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι, μετά την διενέργεια των ανωτέρω αποτιμήσεων θα επέλθει διαφοροποίηση της αξίας κτήσεως των αντίστοιχων παγίων στοιχείων και της καθαρής θέσης του νέου Δήμου Τριφυλίας.3. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι  στο κονδύλιο του  Ενεργητικού Γ.ΙΙ. 7 “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων” περιλαμβάνονται έργα ποσού  8.871.924,64 ευρώ, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί αλλά εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς έργων υπό εκτέλεση, με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε αποσβέσεις (τόσο η αξία κτήσης τους όσο και οι σχετικές επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για την κατασκευή τους).
Επίσης, για έργα συνολικού ύψους  456.154,09 ευρώ δεν έχουμε λάβει τεκμηρίωση σχετικά με την ορθή ή μη απεικόνιση τους ως έργα υπό εκτέλεση. Συνεπώς, δεν γνωρίζουμε το ακριβές ύψος των παγίων που θα έπρεπε να μεταφερθούν στους επιμέρους λογαριασμούς παγίων, το ύψος των αποσβέσεων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων που θα έπρεπε να είχαν καταλογιστεί και επομένως διατηρούμε επιφύλαξη για τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων του Δήμου.4. Στην παρούσα χρήση, σύμφωνα με την υπ αριθ. 153/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκε το από 02.06.2015 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για την μεταφορά  παγίων στοιχείων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ) συνολικής αναπόσβεστης αξίας ποσού  1.134.904,57 ευρώ όπως προκύπτει από το Μητρώο Παγίων του Δήμου. Σχετικά με τα πάγια αυτά, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την επιστολή-γνωστοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, υπάρχουν διαφορές τόσο στην αξία των παγίων όσο και στην ακριβή ονομασία τους και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη ως προς τα πάγια που μεταφέρθηκαν στην ΔΕΥΑΤ καθώς και ως προς την αξία αυτών.5. Στον λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 “Τίτλοι πάγιας επένδυσης”, περιλαμβάνεται συμμετοχή του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) ποσού  1.223.468,49 ευρώ. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 για την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία της συμμετοχής αυτής.6. Για την επιβεβαίωση των απαιτήσεων από πελάτες εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε πελάτες συνολικού ύψους  1.707.971,29 ευρώ επί συνόλου απαιτήσεων  4.000.134,53 ευρώ. Επειδή μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν είχαμε λάβει επαρκείς επιστολές επιβεβαίωσης διενεργήσαμε εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες. Για εκτιμώμενο συνολικό ποσό απαιτήσεων 1 εκ. περίπου το οποίο δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθεί, διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος αυτού και τις πιθανές επιπτώσεις στις Απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.7. Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου του λογαριασμού του Παθητικού Α.ΙΙ.4. “Επιχορηγήσεις Επενδύσεων”, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν κατέχει πλήρη πληροφόρηση από όλους τους Δήμους σχετικά με τα επιχορηγηθέντα πάγια και τις αναλογούσες αποσβέσεις των αντίστοιχων επιχορηγήσεων. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού και την ενδεχόμενη επίπτωση στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων.8. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31/12/2015 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό των  152 χιλ. ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και ισόποσα αυξημένα τα Ίδια Κεφάλαια.9. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας δεν είχαμε λάβει επιστολές από όλους τους Νομικούς Σύμβουλους του Δήμου για την κυριότητα των ακινήτων καθώς και για τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από το θέμα αυτό». Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εκφράζει “Γνώμη με Επιφύλαξη” σημειώνοντας πως, «Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 8 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1,2,3,4,5,6,7 και 9, που μνημονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τριφυλίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”», συμπληρώνοντας ότι, « Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τριφυλίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε “Γνώμη με επιφύλαξη” την 20η Ιουνίου 2016. Σημειώνεται πως, το έτος 2014 ήταν έτος δημοτικών εκλογών και μέχρι τα τέλη Αυγούστου διοίκηση στο δήμο ασκούσε η δημοτική Αρχή Κώστα Κόλλια, ενώ από 1η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου η δημοτική Αρχή Παναγιώτη Κατσίβελα».
 
Του Ηλία Γιαννόπουλου


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις