Υπέγραψε σύμβαση με εταιρία για τα σκουπίδια, αλλά μόνο για 16 δρομολόγια ο Δήμος Δυτικής Μάνης

Πρώτη Δημοσίευση: 22/05/2017 18:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/05/2017 18:36
Υπέγραψε, τελικά, την Πέμπτη, ο Δήμος Δυτικής Μάνης, τη σύμβαση για τη μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου με τον Όμιλο Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε. - RAP GROUP P.C. (εταιρίες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και εν γένει απορριμμάτων), που εδρεύει στην Κόρινθο.
Το ζήτημα όμως είναι ότι η σύμβαση που υπογράφτηκε αφορά μόνο 16 δρομολόγια αντί του ποσού των 49.600 ευρώ.
Όπως αναφέραμε και σε προχθεσινό μας δημοσίευμα, ήδη με απόφαση του Περιφερειάρχη, ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα των σκουπιδιών του και για τους επόμενους  6 μήνες.

Μεταφορά
Η εταιρία που υπέγραψε τη σύμβαση θα μεταφέρει απορριμματοκιβώτια πληρωμένα με αστικά στερεά απόβλητα του Δήμου Δυτικής Μάνης, τα οποία θα παραλαμβάνει και θα επεξεργάζεται στις εγκαταστάσεις του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Θα είναι εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος για τις εργασίες της μεταφοράς και της επεξεργασίας των αποβλήτων και τα απορριμματοκιβώτια θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου χωρητικότητας μέσου όγκου 35 κυβικών, κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου και θα φέρουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την φορτοεκφόρτωση τους. Η κατασκευή και η τοποθέτησή τους θα διασφαλίζει τη μη διαρροή στραγγισμάτων κατά τη φόρτωση, αναμονή και μεταφορά τους στο χώρο διάθεσης. Σε περίπτωση χρήσης ανοιχτών κάδων, αυτά κατά τη μεταφορά τους θα καλύπτονται σε όλο το πλάτος και μήκος τους με κατάλληλο κάλυμμα. Ο αριθμός των κάδων που θα παραχωρηθεί άμεσα προς χρήση θα καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Μόνο 16 δρομολόγια
Η εταιρία υποχρεούται από τη σύμβαση για την  άμεση έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό. Εφόσον απαιτηθεί το έργο θα μπορεί να εκτελεσθεί και Κυριακές και αργίες.
Η σύμβαση θα λυθεί με την μεταφορά και την επεξεργασία των απορριμμάτων των 16 δρομολογίων. Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης δοθεί οριστική λύση επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου ή ορισθεί Σχέδιο Δράσης ή υπάρξει ανάδοχος από τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η σύμβαση θα λυθεί αζημίως για το Δήμο.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις