180.000 ευρώ επιπλέον θα κοστίσει η ανάπλαση στο Ιστορικό Κέντρο Μεσσήνης!

Πρώτη Δημοσίευση: 09/08/2019 19:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/08/2019 19:08
Η νέα δημοτική αρχή… θα αναλάβει να βρει τα χρήματα! Για «σκόπιμη» καθυστέρηση έκανε λόγο ο Γιώργος Αθανασόπουλος
 
 Ακριβότερο θα είναι τελικά το κόστος της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης κατά 180.000 ευρώ και συνολικά 24% από την αρχική πρόβλεψη, καθώς η ανάδοχος εταιρεία δικαιώθηκε στις προσφυγές που είχε κάνει, αφού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν υπολογισθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι το έργο ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, με την ανάδοχο εταιρεία «Παπαδόπουλος – Νικολόπουλος» να το αναλαμβάνει με 60% έκπτωση και συνολικό κόστος 750.000 ευρώ. Η αρμόδια αντιδήμαρχος διάβασε στο Σώμα το ιστορικό του έργου, όπως περιγράφεται στην έκθεση που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και την εισήγησή της.
 
Έργο
Αναφέρει αναλυτικά: «O ανάδοχος του έργου του θέματος υπέβαλε τις (1) και (2) σχετικές ενστάσεις κατά συγκεκριμένων διορθώσεων και απορρίψεων συγκεκριμένων εργασιών που επέβαλλε η Τ.Υ. του Δήμου Μεσσήνης ως διευθύνουσα υπηρεσία του έργου.
Οι ενστάσεις με συνημμένες τις αρνητικές εισηγήσεις της Τ.Υ. υποβλήθηκαν με τα (3) και (4) αντίστοιχα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με το νόμο, για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Τεχνική Υπηρεσία, διαφωνώντας με τον προτεινόμενο τρόπο κατασκευής αρμών, εξέδωσε την (6) σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, η οποία δεν έγινε δεκτή από το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε.
Το Τεχνικό Συμβούλιο με την (5) σχετική απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της μερικής αποδοχής των υποβληθεισών ενστάσεων και συγκεκριμένα αποδέχθηκε:
(α) την κατασκευή αρμών τόσο στα κανάλια απορροής όμβριων όσο και στο υπόβαθρο από οπλισμένο σκυρόδεμα των δαπέδων πλατειών οδών και πεζοδρομίων (εγκάρσιοι αρμοί διαστολής
(β) την αύξηση των εσωτερικών εγκοπών έδρασης των καλυμμάτων των καναλιών από δύο (2) σε τέσσερις (4).
(γ) την πληρωμή της προσαύξησης στην τιμή των εκσκαφών λόγω παρουσίας δικτύων Ο.Κ.Ω., όταν οι εκσκαφές εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο των υδραυλικών έργων.
Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει αποφανθεί το αρμόδιο όργανο (Αποκεντρωμένη Δ/νση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) όπου απευθύνεται η ένσταση και κοινοποιείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί επί των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών ενστάσεων του αναδόχου, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.
Η Τεχνική Υπηρεσία για να προχωρήσει στη σύνταξη 2ου ΑΠΕ, θα πρέπει να συμπεριλάβει σ’ αυτόν τις εκτελεσμένες εργασίες, τις γενόμενες μεταβολές ποσοτήτων και νέων τιμών που ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν είχαν προβλεφτεί από την αρχική μελέτη, αλλά προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και ενσωματώνοντας σ’ αυτόν και τις επιπλέον ποσότητες και τιμές που επιβλήθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, εναρμονιζόμενη και με την γνωμοδότησή του.
Από το αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών προέκυψε η ανάγκη υπέρβασης του ποσού της σύμβασης που ήταν 750.875,29 ευρώ κατά 180.531,65 ευρώ, ήτοι συνολικό κόστος του έργου 931.406,94 ευρώ και ποσοστό αύξησης 24,04%.
Το ποσό των 180.531,65 ευρώ της 1ης ΣΣΕ αναλύεται σε κόστος 110.053,27 ευρώ από τις διάφορες εργασίες εκ των συνθηκών κατασκευής του έργου (14,66% της αρχικής σύμβασης) και κόστος 70.478,38 ευρώ από την κοστολόγηση των νέων εργασιών που προέκυψαν από την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (9,39% της αρχικής σύμβασης).
Ενημερωτικά οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του συμβατικού φυσικού αντικειμένου είναι:
(α) αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και φύτευση πρασίνου στο ήδη εκτελεσμένο τμήμα του έργου, που περιλαμβάνει την πλατεία Χιώτη και τις οδούς Μερλοπούλου, Ερμού, Φ. Σάρρα, Κορκονικήτα, Ρ. Φεραίου.
(β) κατασκευή στις οδούς Κολοκοτρώνη (πεζοδρόμια και πλακόστρωση οδού), Καρατζά (πλακόστρωση σε όλο το εύρος της οδού), Ιωσήφ Ανδρούσης (κατασκευή πεζοδρομίων), πλακόστρωση χώρου Αγίας Αικατερίνης και Αγοράς.
Εκ των ανωτέρω αναφερομένων θα πρέπει το Δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης:
1. Να αποφασίσει επί των σχετικών ενστάσεων σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.
2. Να προεγκρίνει την προεκτιμώμενη δαπάνη των 180.531,65 ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, με την επιφύλαξη ότι ο υπό σύνταξη 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η ΣΣΕ να τύχουν της εγκρίσεως από τα αποφαινόμενα όργανα (Τεχνικό συμβούλιο, κλπ)
Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία εναρμονιζόμενοι με την γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δ.Ε.
 
Εισηγούμαστε

1. Την αποδοχή της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. ως προς τη μερική αποδοχή των ενστάσεων του Αναδόχου του έργου, όπως αυτές αναλυτικά αποφαίνονται ανωτέρω ήτοι:
(1.1) την κατασκευή αρμών εγκάρσια και κατά μήκος των καναλιών απορροής όμβριων, καθώς και στο υπόβαθρο από οπλισμένο σκυρόδεμα των δαπέδων πλατειών, οδών, πεζοδρομίων (εγκάρσιοι αρμοί διαστολής).
(1.2) την αύξηση των εσωτερικών εγκοπών που εδράζονται οι πλάκες των καναλιών από δύο (2) σε τέσσερις (4).
(1.3) την πληρωμή της προσαύξησης στην τιμή των εκσκαφών λόγω παρουσίας εμποδίων Ο.Κ.Ω. όταν οι εκσκαφές εκτελούνται με το άρθρο των υδραυλικών έργων.
2. Την προέγκριση δαπάνης 180.531,65 ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου με την επιφύλαξη έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ.Ε. από τα αποφαινόμενα όργανα.
Παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
 
Τοποθετήσεις
Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Τάσος Παπαγεωργίου, παίρνοντας το λόγο σημείωσε ότι αυτά συμβαίνουν όταν γίνονται «βιαστικές» μελέτες, ενώ υπενθύμισε τους «πανηγυρισμούς» της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, όταν υπέγραφε τη συμφωνία για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου. Ρώτησε, δε, την κα Παναγοπούλου αν έχει προβλεφθεί κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να καλύψει το επιπλέον κόστος. Στην απάντησή της η Γεωργία Παναγοπούλου επισήμανε ότι αυτά συμβαίνουν στα μεγάλα έργα, όπου υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Πρόσθεσε ότι οι ίδιοι είχαν επιλέξει το δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γι’ αυτό το έργο, ενώ σημείωσε ότι είναι ευθύνη της νέας Δημοτικής Αρχής, αν θα επιλέξει να συνεχίσει το έργο και με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε από το «Φιλόδημο» είτε από άλλα.
Στο θέμα παρενέβη και ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Σπυρόπουλος, λέγοντας ότι το έργο γίνεται με καλή δουλειά από τον ανάδοχο, αλλά αυτά έχουν οι μεγάλες «εκπτώσεις».
Από την πλευρά του ο νέος δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος, έκανε λόγο για «σκόπιμη» καθυστέρηση στην εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, καθώς επισήμανε ότι η εισήγηση της Τεχνική Υπηρεσίας είναι έτοιμη από την αρχές Ιουνίου, με σκοπό να μην αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Παράλληλα, τόνισε ότι το έργο από τη στιγμή που άρχισε και έχει προχωρήσει αρκετά δε γίνεται να μην ολοκληρωθεί, υποσχόμενος ότι η Δημοτική του Αρχή, αν και δεν έχει την ευθύνη γι’ αυτή την εξέλιξη, θα προσπαθήσει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση.
Κατά τη συζήτηση του θέματος σημειώθηκε και μικροένταση, όταν ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιώργος Δαβίλλας είπε ότι νιώθει ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή «πετά το μπαλάκι» των ευθυνών της στη νέα, με την αναπληρώτρια του δημάρχου Γεωργία Παναγοπούλου να αντιδρά.
 
Του Κώστα Γαζούλη
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις