Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας για το 2020

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  του Δήμου Καλαμάτας για το 2020

Η συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καλαμάτας, έτους 2020, γνωστοποιήθηκε από το Δήμο.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και το σύνολο των εσόδων ταυτίζεται με εκείνο των εξόδων, ανερχόμενο σε 67.035.171,12 ευρώ. Εγκρίθηκε δε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας το 2019 και με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.