ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Ο Εργοστασιάρχης Ποτοποιίας Αθανάσιος Τριαντάφυλλος ειδοποιεί την πολυπληθή ανά τας Καλάμας και την Μεσσηνίαν πελατείαν του, ότι μετέφερε...

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός εξακολουθεί να παραμένη αρκετά θαυμάσιος και επιτρέπει εις τους συμπολίτας να απολαμβάνουν μακαρίως τον ήλιον, εξαπλωμένοι...

Πριν 94 χρόνια

Η Γεωργούλα χήρα Γ. Δρακόλια ή Πιτάρου, κάτοικος Σιδηροκάστρου, περιελθούσα εις έριδα έξωθι της εν Σιδηροκάστρω οικίας της...

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός άθλιος από πάσης απόψεως τας τελευταίας ημέρας. Οι δρόμοι καντήντησαν τελευταίως αδιάβατοι συνεπεία της λάσπης και...

Πριν 94 χρόνια

ΠΕΡΙ το τέλος της ερχομένης εβδομάδος θα έχουν αφιχθή τα νέα στοιχεία του «ΘΑΡΡΟΥΣ» δι’ ας υπεβλήθη εις...

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός κατά τας τελευταίας ημέρας είναι εξαιρετικώς ωραίος και επιτρέπει εις τους συμπολίτας να απολαμβάνουν τας μεθυστικάς...

Πριν 94 χρόνια

ΣΗΜΕΡΟΝ το εσπέρας εις την αίθουσαν της «Αίγλης» θα δοθή η προαγγελθείσα χοροεσπερίς υπέρ του Εθνικού Ορφανοτροφείου Καλαμών....

Πριν 94 χρόνια

ΔΙΑ την δενδροφύτευσιν της πόλεως επληροφορήθημεν ότι θα γίνη σοβαρά εργασία. Υπάρχουν ήδη δύο χιλιάδες φυτώρια εις την...

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός ετράπη και πάλιν προς την βροχήν, προς μεγίστην λύπην του Ταυροκεφάλου οφφιτσιούχου, όστις τελευταίως προσεβλήθη από...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 8 μ.μ. διερχόμενος ο Δημ. Λυμπερόπουλος έξωθι της παρά την δημοσίαν οδόν Καλαμίου οικίας του...