ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα παρά του Γ.Δ. Αριανούτη ότι η 16έτις ανεψιά του Κυριακοπούλου εξηφανίσθη από...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ εβδομάδος σχεδόν ολόκληρος η Πυλία διατελεί εν αναστατώσει ένεκα διαπραχθείσης φρικώδους ιεροσυλίας. Μίαν πρωίαν αι ιεραί εικόνες...

Πριν 94 χρόνια

ΔΙΑ την διαπλάτυνσιν της κοινοτικής οδού Μαδαίνης – Τζιτζωρίου το κοινοτικόν συμβούλιoν Μαδαίνης εψήφισε δραχμάς 3.000, ανέθηκε δε...

Πριν 94 χρόνια

Ο εκ του χωρίου Ξηροχωρίου Δημ. Παρασκευόπουλος εξελθών των φυλακών και μεταβάς εις το εν τη θέση «Στενό»...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ ζήτημα της αρδεύσεως των κήπων των ιδιοκτητών της συνοικίας Νησάκι εκ των υδάτων του ατμομύλου των Φεραδούρου,...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Ζούρτσαν ανευρέθη το πτώμα γραίας Φωτεινής χήρας Α. Σπήλιου διημελισμένον εις φρικώδη κατάστασιν ευρισκόμενον. Εικάζεται ότι...

Πριν 94 χρόνια

Η διοίκησις της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας, καθ’ α πληροφορούμεθα από τινός χρόνου, έκαμεν πρότασιν εις τον Δήμον όπως...

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ παραθερίζοντες συμπολίται μάς οικτίρουν διότι ψηνόμεθα από την ζέστην. Τας τελευταίας ημέρας μάλιστα νέα καραβάνια ανεχώρησαν δια...

Πριν 94 χρόνια

-ΑΠΟ της προχθές οι κάτοικοι Μπισχινίου του τέως Δήμου Αρήνης διατελούν εν συγκινήσει εκ της αποκαλύψεως τραγικού εγκλήματος...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την 4.30 απογευματινήν αφίκοντο δια του Πατραϊκού εξ Ολυμπίας 25 πρόσκοποι του Σώματος Ιωαννίνων μετά του αρχηγού...