ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΑΙ προχθεσιναί ραγδαίαι βροχαί υπήρξαν γενικαί σχεδόν καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν, ενιαχού της οποίας επροξενήθησαν αρκεταί ζημίαι εξ...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ προσήχθη εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα ο εκ Λαδά 16ετής παις Ιω. Π. Χριστέας ο οποίος διαρρήξας...

Πριν 94 χρόνια

ΑΥΡΙΟΝ περί ώραν 11ην π.μ. θα τελεσθή αγιασμός δια την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου της ανεγειρομένης Δημοτικής Λαχαναγοράς....

Πριν 94 χρόνια

Ο πρόεδρος της κοινότητος Οιχαλίας ανεκοίνωσε χθες δι’ αναφοράς του εις τον Νομάρχην, ότι εκ της διατεθείσης πιστώσεως...

Πριν 94 χρόνια

ΜΕ αληθινήν λύπην ηκούσθη η εντεύθεν δια Κέρκυραν μετάθεσις του πρωτοδίκου Αγγέλου Πετροπούλου. Κατά την ενταύθα επί έτη...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εδόθη εν τη Λαϊκή Σχολή η προαγγελθείσα συναυλία υπό την προστασίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου υπέρ...

Πριν 94 χρόνια

Η μελέτη της ασφαλτοστρώσεως της Λεωφόρου Αριστομένους, της εμπορικής αρτηρίας αυτής όχι μόνον της πόλεως, αλλά και ολοκλήρου...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την αίθουσαν της Λαϊκής Σχολής υπό ερασιτεχνών κυριών και κυριών ευγενώς προσφερθέντων δίδεται αύριον και περί ώραν...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤ’ αυθεντικάς μας πληροφορίας η οδός Μεσσήνης – Αριστομένους εχαρακτηρίσθη ως εθνική, πολύ συντόμως δε θα αρχίσουν αι...

Πριν 94 χρόνια

Η εποχή αυτή του έτους είναι εκείνη η οποία ευνοεί ιδιαιτέρως την ανάπτυξιν της επιδημικής γρίππης. Επομένως είναι...