ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Την 4ην μ.μ. της χθες εγένετο επί τόπου η διαδικασία των προσωρινών μέτρων του Δήμου Καλαμών εναντίον των...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις την Παραλίαν δια χρηματικήν διαφοράν συνεπλάκησαν μεταξύ των οι Ιωάννης και Αναστάσιος Παυλικακίδαι, ο πρώτος δε...

Πριν 94 χρόνια

ΥΠΗΡΧΟΝ χθες πληροφορίαι ότι δια την λειτουργίαν ενταύθα πυροσβεστικού σώματος προσφέρονται να έλθουν επίκουροι και αι ασφαλιστικαί εταιρείαι,...

Πριν 94 χρόνια

ΕΚΤΟΣ του σημειωθέντος προχθές εις τον συνοικισμόν των ενταύθα Αρμενίων κρούσματος ευλογίας ουδέν νεώτερον εσημειώθη, του προσβληθέντος απομονωθέντος...

Πριν 94 χρόνια

Η Διοίκησις Χωροφυλακής παρεκάλεσε την Νομαρχίαν όπως εκδώση σχετικάς διαταγάς και οι εκ Πατρών αφικνούμενοι υποβάλλονται εις ιατρικήν...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ ζήτημα της διασώσεως της πλατείας Βενιζέλου από της προχθές δεν εισήλθεν εις καλόν δρόμον. Ως πληροφορούμεθα, διότι...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλεώς μας εώρτασε την επέτειον αυτού μετά πάσης μεγαλοπρεπείας. Τα μέλη του εκκλησιάσθησαν...

Πριν 94 χρόνια

ΠΑΡ’ αλιέων ανευρέθη χθες παρά την Αγίαν Σιώνα το πτώμα ενός των πνιγέντων κατά την μεγάλην εβδομάδα επιβατών...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν εν Κυπαρισσία και εν τη οικία του Ι. Σκαργιώτου ετελούντο οι γάμοι Χρ. Κανελλοπούλου, ενώ...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ προχθεσινόν καλαματιανόν ξεφάντωμα δεν κατέπληξε μόνον τους παρεπιδήμους αλλά και τους γηγενείς, οίτινες ουδέποτε ευρέθησαν προ τοιούτου...