ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την αίθουσαν της Εμπορικής Σχολής σήμερον (ώρα 10η πρωινή) θα τελεσθή η σχολική αυτής εορτή, διοργανωθείσα κατά...

Πριν 94 χρόνια

Ο Ανδρ. Δημόπουλος ευρών εν τη οδώ Καλαμών – Θουρίας κοιμώμενον τον Νικόλαον Παπακωνσταντίνου όστις ευρίσκετο εν ευθυμία...

Πριν 94 χρόνια

Η ζέστη εκόπασε κάπως κατά τας τελευταίας ημέρας και οι συμπολίται κατά τας βραδυνάς ώρaς απολαμβάνουν την δροσερήν...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον παρά την συνοικίαν Ταξιαρχών αρτιγέννητον βρέφος άρρεν αβάπτιστον τα οποίον παρεδόθη εις την...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ ανήγγειλε το Υπουργείον Συγκοινωνίας, ότι κατόπιν γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου δημοσίων έργων ενέκρινε την συνταχθείσαν υπό του μηχανικού...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ παρελθούσαν νύκτα περί ώραν 12ην του μεσονυκτίου εγένετο έναρξις πυρκαϊάς εις την όπισθεν του Εμπορικού Επιμελητηρίου κειμένην...

Πριν 94 χρόνια

-ΟΙ κάτοικοι Αγουλινίτσης από τινών ημερών είναι ανάστατοι εκ πραγματοποιηθέντος ονείρου μιας υπηρετρίας του Αναστ. Γκινόκα μόλις δεκαεξαέτιδος. ...

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΕΔΟΘΗ διάταξις της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης δια της οποίας  ορίζεται τόπος σφαγής ζώων εν Μεσσήνη η περιοχή των...

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ επαίται ηυξήθησαν και επληθύνθησαν εις την πόλιν μας ως η άμμος της θαλάσσης. Περιφέρουν ανά την πόλιν...

Πριν 94 χρόνια

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ υπό της Αστυνομίας οι καφφεπώλαι Δημήτριος Μανιάτης, Γεώργιος Δημόπουλος, Νικόλαος Τζωρτζόπουλος και Γεώργιος Σκυλόγιαννης, διότι εις γενομένην...