ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις το χωρίον Χαρακοποιό της Κορώνης οικουρούντος του επταετούς παιδός του πεταλωτού Κωνσταντίνου Καλογεράκη, Αντωνίου, λόγω ασθενείας...

Πριν 94 χρόνια

ΠΟΛΛΑΙ ευλαβείς κυρίαι της πόλεώς μας, δια κοινής συνεννοήσεως έδωκαν εντολήν και κατεσκευάσθη υπό του καλλιτέρου ζωγράφου μας...

Πριν 94 χρόνια

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ χθες νεώτεραι πληροφορίαι δια τας επελθούσας ζημίας εκ της υπερχειλίσεως του χειμάρρου Χαράδρου της παρελθούσης Κυριακής. Κατά...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί ώραν 1ην μ.μ. οι Θεόδωρος Ηλ. Κούβελας, Νικόλ. Κούβελας, Ιω. Κούβελας και Α. Κούβελας, δηλαδή πατήρ...

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΕΔΟΘΗ παρά της Διοικήσεως Χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας καθορίζεται ότι τα εκτελούντα την συγκοινωνίαν Καλαμών – παραλίας...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 10.30 π.μ. ο Γεώργιος Δημ. Ξένος, κάτοικος Καλυβίων των Καλαμών, γαλακτοπώλης, συναντηθείς εις το εν...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την 10ην πρωινήν ώραν το υπ’ αριθμ. 17.206 φορτηγόν αυτοκίνητον της εταιρείας Σαρρή οδηγούμενον υπό του σωφέρ...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 8.30 εσπερινήν το υπ’ αριθμ. 20191 επιβατικόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του σωφέρ Κακαράκη παρέσυρε και...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 7.30 εσπερινήν ώραν, λόγω προηγουμένων αφορμών, συνεπλάκησαν παρά το έναντι της Εμπορικής Τραπέζης καφενείον Π....

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα περί ώραν 9ην ο Συμωνίδης Γεώργιος Φλέσσας μόλις εικοσαετής ενεδρεύων εντός του χωρίου Μικρομάνη εφόνευσε...