ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Η προχθεσινή ημέρα της Εθνικής Επετείου δεν εορτάσθη όπως ανεμένετο, κατόπιν των γενομένων προπαρασκευών και τούτο διότι ανελπίστως...

Πριν 94 χρόνια

Η επέτειος της εθνικής ημών Παλλιγγενεσίας θα εορτασθή εφέτως μετ’ εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και επισημότητος. Χθες εξεδόθη υπό της...

Πριν 94 χρόνια

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι εισήλθομεν πλέον οριστικώς εις την περίοδον της προανοίξεως. Αι μεσσηνιακαί εξοχαί είναι αληθινά ποιήματα ωμορφιάς. Όπως...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ απόγευμα της παρελθούσης Κυριακής εις την Πλατείαν Συντάγματος συνηντήθησαν εις ποδοσφαιρικόν ματς αι ομάδες «Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως» και...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ παρελθόν Σάββατον συνέβη εν Βελίκα φρικώδες οικογενειακόν δράμα. Μία μήτηρ απεπειράθη να αυτοκτονήση αφού εδηλητηρίασεν το εξαετές...

Πριν 94 χρόνια

Ο γνωστός παλαίμαχος καλλιτέχνης Νικόλαος Κυριακίδης ετοιμάζει δια την προσεχή εβδομάδα μίαν εκλεκτήν καλλιτεχνικήν εσπερίδα τη ευγενεί συμπράξει...

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες η επιτροπή των διατιμήσεων εκανόνισεν την τιμήν των αλεύρων λευκών α΄ ποιότητος προς δρχ. 9,50 κατ’...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ 1ην μ.μ. της παρελθούσης ημέρας ο Γεώργιος Δ. Δημητρούλιας εκ του χωρίου Λαδά της Αλαγονίας, διερχόμενος έξωθι...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της προχθές η τοπική επιτροπή της επιθεωρήσεως των ξενοδοχείων αποτελουμένη εκ των Ρουσοπούλου υπαλλήλου της Νομαρχίας, του...

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες το εσπέρας η επί των διατιμήσεων επιτροπή εκανόνισε την τιμήν των λευκών αλεύρων εις δραχμάς 9,50...