ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Η Κωνσταντίνα σύζυγος Γ. Γκελντή κατεδικάσθη εις τριήμερον κράτησιν διότι ισταμένη εις την θύραν της παρά την οδόν...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ 6.45 απογευματινήν προχθές εσημειώθησαν ενταύθα δύο διαδοχικαί σεισμικαί δονήσεις ισχυρόταται, εκ των οποίων η δευτέρα μεγαλυτέρας εντάσεως...

Πριν 94 χρόνια

Η κοσμική κίνησις έφθασε εις το μάξιμουμ της εκδηλώσεώς της και τα κοσμικά κέντρα είναι κατάμεστα κάθε βράδυ....

Πριν 94 χρόνια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ εξ εγκύρου πηγής, ότι κατόπιν των γενομένων διαβημάτων και των εντεύθεν διατυπωθεισών διαμαρτυριών δια την νέκρωσιν του...

Πριν 94 χρόνια

Ο Ευάγγελος Δαμελάκης δια προηγουμένας αφορμάς περιελθών εν Παραλία εις έριδα μετά του Βασιλείου Μαμαλούκα εξήγαγε φαλτσέταν και...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την αίθουσαν της Εμπορικής Σχολής σήμερον (ώρα 10η πρωινή) θα τελεσθή η σχολική αυτής εορτή, διοργανωθείσα κατά...

Πριν 94 χρόνια

Ο Ανδρ. Δημόπουλος ευρών εν τη οδώ Καλαμών – Θουρίας κοιμώμενον τον Νικόλαον Παπακωνσταντίνου όστις ευρίσκετο εν ευθυμία...

Πριν 94 χρόνια

Η ζέστη εκόπασε κάπως κατά τας τελευταίας ημέρας και οι συμπολίται κατά τας βραδυνάς ώρaς απολαμβάνουν την δροσερήν...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον παρά την συνοικίαν Ταξιαρχών αρτιγέννητον βρέφος άρρεν αβάπτιστον τα οποίον παρεδόθη εις την...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ ανήγγειλε το Υπουργείον Συγκοινωνίας, ότι κατόπιν γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου δημοσίων έργων ενέκρινε την συνταχθείσαν υπό του μηχανικού...