ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας  περί ώραν 7.30 μ.μ. απεπειράθη να αυτοκτονήση ο εξ Ολυμπίας χωροφύλαξ Τερζής Παναγιώτης ριφθείς εις...

Πριν 94 χρόνια

Η ενσκήψασα την προπαρελθούσαν νύκτα θύελλα μετά σφοδρωτάτου ανέμου υπήρξε γενική καθ’ όλην την Μεσσηνίαν, εκ της ραγδαιοτάτης...

Πριν 94 χρόνια

Η παρά τω Πρωτοδικείω επιτροπή διατιμήσεων συνελθούσα χθες εκανόνισε την τιμήν του κρέατος αμνού και εριφίου της εφετεινής...

Πριν 94 χρόνια

ΕΝ σχέσει προς την ίδρυσιν και λειτουργίαν του Βρεφοκομείου Καλαμών, το Υπουργείον Υγιεινής κ.λπ. απηύθυνε μακρόν έγγραφον προς...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα όλως απροόπτως εκλήθησαν εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα και εξητάσθησαν παρά του Νομιάτρου όλαι αι...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον έξωθι της παρά την οδόν Φαρών οικίας του κ. Γυφτέα βρέφος θήλυ επί...

Πριν 94 χρόνια

Ο Κ. Κατσάνης, ειδικός εις το είδος των ετοίμων ενδυμάτων, περιοδεύσας τα διάφορα μέρη της Ευρώπης, ίδρυσε το...

Πριν 94 χρόνια

ΜΕΣΣΗΝΗ. Σήμερον ήνοιξεν η υπέρ των πτωχών της πόλεώς μας αγορά η διοργανωθείσα υπό του Συλλόγου των Κυριών...

Πριν 94 χρόνια

Ο Διον. Μπενάκης μας κατήγγειλεν ότι χθες την εσπέραν περί την 8.15΄ώραν ερρίφθησαν παρ’ αγνώστων πλείστοι λίθοι εναντίον...

Πριν 94 χρόνια

Ο Βουλευτής Καλαμών Σταύρος Κωστόπουλος δια τηλεγραφήματος εγνώρισε προς το Γεωργικόν Επιμελητήριον και τας εγχωρίους εφημερίδας ότι ο...