ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ ξεροψηνόμενοι συμπολίται εις μάτην ανέμενον χθες να πέσουν εξ ουρανού ολίγαι σταγόνες δρόσου. Παρά το ελαφρόν συννέφιασμα...

Πριν 94 χρόνια

ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ ΑΒΙΑΣ. Την παρελθούσαν Τρίτην περί ώραν 9.30 π.μ. εν τω όρμω του χωρίου μας, λέμβος δεδεμένη εκ...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Διοικητικόν Συμβούλιον του ανασυνισταμένου Βρεφοκομείου συνεκροτήθη υπό την προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου. Με την υλικήν ενίσχυσιν του Δήμου...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ εις την Αστυνομίαν παρά του Σωτ. Μουλατσιώτου, ότι ο εργαζόμενος εν τη οικία του αμμοκονιαστής, Δημ. Βασιλόπουλος,...

Πριν 94 χρόνια

ΕΞ αιτίας του εγγράφου της αστυνομίας, σχετικώς με την καθαριότητα, ο Δήμαρχος απηύθυνεν αναφοράν προς την Νομαρχίαν, δι’...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤ’ εξωδίκους ημών αλλ’ ακριβείς πληροφορίας, τας οποίας παρά την υπό της Αστυνομίας τηρηθείσαν εχεμύθειαν  ηδυνήθημεν να συλλέξωμεν,...

Πριν 94 χρόνια

ΕΠΙΣΤΕΛΟΥΣΙΝ ημίν εκ Βουναρίων, ότι από της εγκαταστάσεως της εκεί τηλεφωνικής συγκοινωνίας, το τηλέφωνον είχεν εγκατασταθή, προσφορά του...

Πριν 94 χρόνια

Η διοίκησις Χωροφυλακής εζήτησε παρά της Νομαρχίας να ενταλώσι δύο των ιατρών της πόλεως ίνα εξετάσωσι τους εργαζομένους...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα παρά του Γ.Δ. Αριανούτη ότι η 16έτις ανεψιά του Κυριακοπούλου εξηφανίσθη από...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ εβδομάδος σχεδόν ολόκληρος η Πυλία διατελεί εν αναστατώσει ένεκα διαπραχθείσης φρικώδους ιεροσυλίας. Μίαν πρωίαν αι ιεραί εικόνες...