Η εταιρεία Κυριακούλης απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της «Μαρίνας Καλαμάτας»


Την απόκτηση και του υπολοίπου των μετοχών της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.» απέκτησε η εταιρεία Κυριακούλης. Ειδικότερα, η εισηγμένη Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι ΑΕ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο ενίσχυσης της θέσης του ομίλου στον κλάδο εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ αγόρασε, δυνάμει της από 14.01.2020 Σύμβασης Πωλήσεως Ονομαστικών Μετοχών, 80.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, της θυγατρικής της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.» από τη μόνη άλλη μέτοχο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ.Π.Ε.».

Το τίμημα ανήλθε σε 255.000 ή 3,1875 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της μεταβιβάσεως, η οποία ολοκληρώθηκε την 23.01.2020, η εταιρεία Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι ΑΕ κατέχει πλέον 200.000 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 100% αυτής.