Σαν σήμερα στην Καλαμάτα

Σαν σήμερα στην Καλαμάτα

ΠΑΡ’ όλο το κρύο, ο καιρός τας δύο τελευταίας ημέρας ήτο αληθινά υπέροχος. Αν εξακολουθήση επ’ ολίγον η αυτή καλοκαιρία, πολύ προώρως θα εισέλθωμεν εις την εποχήν της προανοίξεως.

-ΟΙ κινηματογράφοι συγκεντρώνουν ακόμη αρκετόν κόσμον. Εξ ου αποδεικνύεται ότι οι φίλοι των ηρώων της σκιάς επληθύνθησαν.

-Η Παραλία με τας τελευταίας λιακάδας επανέκτησε πολλούς από τους παλαιούς λάτρας της.

-ΤΟ νέον Ζυθοπωλείον «Τροκαντερό», του οποίου χθες εγένοντο τα εγκαίνια, συνεκέντρωσε πολύν και εκλεκτόν κόσμον. Είναι όμως αλήθεια ότι είναι ένα πρώτης τάξεως κέντρον.

-Η υποδιοίκησις Τριφυλίας δια διατάξεώς της απαγορεύει απολύτως την παρασκευήν φαγητών εις εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οικοτροφεία και οινομαγειρεία εξ αμνών και εριφίων γάλακτος την Δευτέραν, Τετάρτην και Παρασκευήν και εκ των λοιπών κρεάτων την Δευτέραν και Τετάρτην.

-ΤΟ κατάστημα ΙΝΤΕΑΛ Μπακή και Δήμα προς ευκολίαν των πελατών του πωλεί τα είδη του με παλαιά άκοπα νομίσματα εις τας αυτάς ως και πρότερον τιμάς. Οι βουλόμενοι ας το επισκεφθούν.