Στη Μεσσηνία 94 χρόνια πριν…

Στη Μεσσηνία 94 χρόνια πριν…

ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρτερολίου ενέκρινε την παρά του εργολάβου Π.Σ. Μιχαλάκου προσφερθείαν τιμήν εν επί τοις εκατόν έλαττον του προϋπολογισθέντος ποσού των δραχμών 141.000 δια την κατασκευήν και ανακαίνισιν της κοινοτικής οδού από Καρτερολίου μέχρι της Επαρχιακής Οδού Μεσσήνης – Μελιγαλά.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Μεθώνης εψήφισε πίστωσιν δραχμών 1.500 δια την ανακαίνισιν του σχολείου και ετέρας δρχ. 1.500 δια την κατασκευήν των κρασπέδων του έξωθι της Δημοτικής Σχολής Αρρένων φρέατος.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Κεφαληνού ανέθηκεν εις τον μηχανικόν Δ. Κυβέλον την χάραξιν και πασάλωσιν της κατασκευασθησομένης κοινοτικής οδού Κεφαληνού – Ζερμπισίων και τον καταρτισμόν της απαιτουμένης μελέτης της κατασκευής ταύτης.

-Ο Νομομηχανικός ενέκρινε την υποβληθείσαν αυτώ μελέτην δια την ανακαίνισιν του κοινοτικού οικήματος της Κοινότητος Άνω Κυπαρισσίας, το οποίον προορίζεται δια κοινοτικόν κατάστημα.

-ΛΙΑΝ προσεχώς κάμνει έναρξιν των εργασιών του το νέον Ζυθοπωλείον «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» υπό την διεύθυνσιν του γνωστού δια την περιποίησιν εις την πόλιν μας Νίκου Γ. Χρυσούλη.