Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μπορούν έργα 7,6 εκ. ευρώ να υλοποιηθούν με 3,5 εκ. ευρώ;


Υπάρχει κίνδυνος για αντιδιαβρωτική Αίπειας και Κάστρα Κυπαρισσίας και Μονεμβασιάς ή όχι;

«Τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7.565.712,71 ευρώ, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020, με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Συγκεκριμένα, το ένα έργο αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης και ο προϋπολογισμός του είναι 3.500.000 ευρώ. Τα άλλα δύο έργα έχουν να κάνουν με τη στερέωση των κάστρων της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία και της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, προϋπολογισμού 1.565.712,71 ευρώ το πρώτο και 2.500.000 ευρώ το δεύτερο», όπως  ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο είναι δημοσιευμένο και στην ιστοσελίδα της από τις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Έχουμε και λέμε: 1. «Ένταξη της Πράξης “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”, με Κωδικό ΟΠΣ 5048166, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020”» με απόφαση του Περιφερειάρχη (Τρίπολη, 06/12/2019, Α.Π.: 3945) – ΑΔΑ: 6ΧΨ07Λ1-ΡΦΠ. 2. «Ένταξη της Πράξης “Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας” με Κωδικό ΟΠΣ 5047035 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020”» με απόφαση του Περιφερειάρχη (Τρίπολη, 06/12/2019, Α.Π.: 3946) – ΑΔΑ: Ψ5ΑΦ7Λ1-Σ6Ξ. 3. «Ένταξη της Πράξης “ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ”, με Κωδικό ΟΠΣ 5048167, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020”» με απόφαση του Περιφερειάρχη (Τρίπολη, 06/12/2019, Α.Π.: 3944) – ΑΔΑ: ΩΑ7Χ7Λ1-Μ3Τ.

Για τα τρία ως άνω έργα ελήφθη υπόψη η με αρ. πρωτ. 2821/09.08.2019 πρόσκληση (με κωδ. ΠΕΛ 68 έκδοση 3/0) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου, με τίτλο δράσης «Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις» και για αυτή την πρόσκληση  υπεβλήθησαν οι προτάσεις και σε αυτή την πρόσκληση ελήφθησαν οι αποφάσεις ένταξης των έργων.

 Μπαίνοντας κάπόιος στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου, διαπιστώνει ότι η Πρόσκληση ΠΕΛ68 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ68, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3638, Έκδοση: 3/0) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» έχει προϋπολογισμό – συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 3.500.000 ευρώ. 

Τα τρία ως άνω έργα που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 7.565.712,71 ευρώ. Γίνεται αυτό; Πώς άραγε εντάσσονται σε Πρόσκληση έργα με υπερδιπλάσιο προϋπολογισμό από τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης; Πού άραγε θα βρεθούν τα πλέον των 4.000.000 ευρώ που είναι η διαφορά του συνολικού προϋπολογισμού των τριών έργων με τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ΠΕΛ68; Υπάρχει κίνδυνος μη υλοποίησης κάποιου ή κάποιων εκ των έργων που εντάχθηκαν ή όχι, αναρωτιούνται προβληματισμένοι πολίτες και αυτοδιοικητικοί παράγοντες…

Του Ηλία Γιαννόπουλου