Αστυνομικές ιστορίες πριν από 94 χρόνια στην Καλαμάτα…

Αστυνομικές ιστορίες πριν από 94 χρόνια στην Καλαμάτα…

ΚΑΤΑ πληροφορίας μας η γενομένη προχθές το εσπέρας εις τον σιδηροδρομικόν σταθμον Μπάστα αδελφοκτονία έλαβε χώραν υπό τας εξής συνθήκας. Ο Αντώνιος Α. Μακρυγιάννης εκ Γκορτζογλίου επιβαίνων της αθηναϊκής αμαξοστοιχίας ανεμένετο εν τω σιδηροδρομικώ σταθμώ Μπάστα υπό της αδελφής του Γιαννούλας, ήτις έχουσα αθεμίτους σχέσεις με κάποιον ου το όνομα δεν ηξεκριβώθη εισέτι, ευρίσκετο εις ενδιαφέρουσαν κατάστασιν. Ο Μακρυγιάννης ότε κατήλθε του τραίνου εξήγαγεν αμέσως περίστροφον πυροβολήσας κατά της αδελφής του επανειλημμένως.

ΤΟ θύμα το οποίον αντελήφθη τον σκοπόν του Μακρυγιάννη εξέβαλε κραυγάς καλούσα εις βοήθειαν. Δυστυχώς ουδείς ηδυνήθη να αποτρέψη τον αδελφοκτόνον και ούτω η δυστυχής εξέπνευε μετά πάροδον λεπτών τινών. Ο δραστης μετά την πράξιν του ετράπη εις φυγήν μη συλληφθείς εισέτι. Επί τόπου μετέβη προς ενέργειαν ανακρίσεων ο υποδιοικητής χωροφυλακής Μεσσήνης.

-ΕΝΑ από τα πολύ σπανίως εμφανιζόμενα γεγονότα ηθικής εκλύσεως και οικογενειακής αποσυνθέσεως, αποκαλύφθη εν Μικρά Αναστασόβη της Αλαγονίας, καταγγελθέν εις τον Αστυνομικόν Σταθμάρχην Τσερνίτσης παρά του Νικολ. Δ. Μαστρογιαννοπούλου, ο οποίος εν συγκινήσει κατήγγειλε τον υιόν του Χρήστον, ότι ούτος διατελών εις ερωτικάς σχέσεις κατέστησεν έγκυον την αδελφή του και κόρην του καταγγέλλοντος Παναγιώταν, η οποία φεύγουσα την οργήν των οικείων της και την αποδοκιμασίαν των κατοίκων του χωρίου εξηφανίσθη.

Ο διαφθορεύς αδελφός συλληφθείς υπό της Αστυνομίας αποστέλλεται εις τον ενταύθα Εισαγγελέα. Δια την εξαφανισθείσαν, υπόνοιαι εγείρονται ότι κατέφυγεν ενταύθα κρυπτομένη εις συγγενικήν οικίαν ή εις Πάτρας.