Πολιτικές της Ε.Ε. – Παροχή στους πολίτες μέσω της πολιτικής μεταφορών


Σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 14/2/2020, η πολιτική μεταφορών της Ε.Ε. πρέπει να βοηθήσει τον τομέα να μειώσει δραστικά τις εκπομπές, εκμεταλλευόμενοι τη λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια, να χρησιμοποιήσει τις σύγχρονες υποδομές και να μειώσει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Κι αυτό θα φανεί από την πρόταση της Επιτροπής εντός του 2020 για ψήφιση «νομοθεσία για το κλίμα», δεσμεύοντας την Ε.Ε. να καταστεί ουδέτερη προς το κλίμα έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε αυτόν το στόχο και το Κοινοβούλιο είχε ήδη ζητήσει φιλόδοξους στόχους και αντίστοιχο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. Παρόλο που πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση αυτού του φιλόδοξου στόχου, θα χρειαστεί μια ενδιάμεση αλλαγή προκειμένου να καταστούν οι μεταφορές σύγχρονες, βιώσιμες και χωρίς άνθρακα.

Και τούτο, γιατί οι μεταφορές αποτελούν στρατηγικό τομέα της οικονομίας της Ε.Ε. Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας επιτρέπει στους ανθρώπους και τα αγαθά να ξεπεράσουν τις αποστάσεις, τα σύνορα και τα φυσικά εμπόδια, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών της Ε.Ε. Η διατήρηση της ροής αγαθών από τους παραγωγούς και τους κατασκευαστές στους καταναλωτές καθιστά τα αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών σκελετό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς σε όλες τις περιφέρειες, η Ε.Ε. χρειάζεται βιώσιμα, αποτελεσματικά και πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών. Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για υπηρεσίες μεταφορών, η μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές και οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον έχουν καταστεί μία από τις κύριες προκλήσεις. Οι νέες τεχνολογίες, όπως η ψηφιοποίηση και η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες βελτίωσης της ασφάλειας των μεταφορών, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών, αλλά και μετασχηματίζουν την απασχόληση στον τομέα όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Οι εξελίξεις της συνεργατικής οικονομίας, όπως οι υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων και ανταλλαγής ποδηλάτων, αλλάζουν τις συμπεριφορές των χρηστών και τα πρότυπα κινητικότητας.

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός

Ε.Ε.: συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης[2]

Τι θα κάνει η Ε.Ε. για να τροφοδοτήσει την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης; Πόση χρηματοδότηση θα λάβει το πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus+; Σε ποιο βαθμό θα επωφεληθούν οι φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης από τη χρηματοδοτική υποστήριξη; Αυτά είναι όλα ζωτικά ζητήματα που συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μια κρίσιμη σύνοδο (20/2/20) για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για τα επόμενα επτά χρόνια, γνωστό και ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή ΠΔΠ. «Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να υποβάλουμε τα προγράμματά μας σε περικοπές. Αντίθετα, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για να αναπτύξουμε τις πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε τους πολίτες μας». Οι ευρωβουλευτές επέμειναν σε φιλόδοξη χρηματοδότηση που θα μπορεί να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Προειδοποίησαν, επίσης, ότι η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας με μειωμένο προϋπολογισμό θα κινδύνευε να μειώσει τη χρηματοδότηση σε άλλα επιτυχημένα προγράμματα της Ε.Ε. «Η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή της. Υποστηρίζουμε απολύτως την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας μεγάλος αριθμός φορέων στην παγκόσμια σκηνή υποστηρίζει τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον ηγετικό μας ρόλο και, μάλιστα, να ηγηθούμε της παγκόσμιας μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής».

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να χρηματοδοτήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συνεχίσει να υποστηρίζει τις φτωχότερες περιφέρειες, τους γεωργούς, τους νέους, τους ερευνητές και τις μικρές επιχειρήσεις. Ζητά, επίσης, μια αναμόρφωση του τρόπου χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ε.Ε. «Αποτελεί επίσης προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι υπάρχει συζήτηση για τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αρκετές μεταφορές κεφαλαίων από κρατικούς προϋπολογισμούς στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να διαθέτουμε τους δικούς μας πόρους που θα μας επιτρέπουν να χρηματοδοτούμε απευθείας τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο σχετικά με τον προτεινόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν ότι θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους μόνο για έναν προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολοκλήρωση της Ολομέλειας –

Στρασβούργο, Φεβρουάριος 2020 [3]

Στις 14/2/2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας πληροφορεί ότι τα κυριότερα σημεία της συνόδου του Φεβρουαρίου περιλάμβαναν συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης, την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης που πρότεινε η Επιτροπή, τη σημερινή κατάσταση στη Συρία, την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του μίσους σε όλη την Ευρώπη.

Συζήτησαν για την πορεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (υπό το πρίσμα των διαρροών στη Λουάντα), την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και την επιδημία του κορωνοϊού.

Του Γιώργου Μαρκατάτου

[1] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646177/EPRS_BRI(2020)646177_EN.pdf

[2] https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-long-term-budget-discussing-europe-s-future_N01-PUB-200213-MFF_ev

[3]  https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646178