Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕ πρωτοφανή μεγαλοπρέπειαν εωρτάθη εφέτος η επέτειος της πολιούχου των Καλαμών και ολοκλήρου της Μεσσηνίας. Εις τούτο υπεβοήθησε κατά πολύ και ο ανοιξιάτικος καιρός, όστις συνεκέντρωσεν ενταύθα χιλιάδας κόσμου εξ όλων των μερών της Μεσσηνίας και των πλησιοχώρων Λακωνίας και Αρκαδίας.

Η θεία λειτουργία εις το Μητροπολιτικόν Ναόν ήρξατο από της 8ης πρωινής τελεταρχούντων των Σων Μητροπολιτών Μεσσηνίας Μελετίου και Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ. Ο εις μετά τον άλλον καταφθάνουν οι επίσημοι, οίτινες καταλαμβάνουν τας δι’ αυτούς ορισθείσας θέσεις. Εις το μέσον του ναού η εικών της Θεομήτορος σκορπίζει πανταχού την παρηγορίαν και την ελπίδα. Ο εφέτος συρρεύσας κόσμος όπως παρακολουθηση την περιφοράν ήτο άπειρος. Ουδέποτε άλλοτε τοιαύτη κοσμοπλημμύρα είχε σημειωθή.

Η θρησκευτική πομπή βραδυπορούσα δια της άνω πλατείας εισέρχεται εις την πλατείαν της 23ης Μαρτίου, ένθα άλλαι χιλιάδες λαού αναμένουν. Η πομπή εισέρχεται εις την λεωφόρον Αριστομένους όπου παρουσιάζει θέαμα εκπάγλου ωραιότητος. Η πομπή κάμπτουσα την οδόν Ταϋγέτου εισέρχεται εις την οδόν Φαρών, όπου επίσης το θέαμα είναι εκτάκτως μεγαλοπρεπές, βραδυπορούσα δε φθάνει εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν ολίγον μετά μεσημβρίαν.