Στη Μεσσηνία πριν 94 χρόνια

Στη Μεσσηνία πριν 94 χρόνια

ΜΕΤΑ τον καταρτισμόν εις σώμα του εν Αιθαία τμήματος του Παμμεσσηνιακού Γεωπονικού Συνδέσμου ο τελευταίος ούτος σκέπτεται την ίδρυσιν εκεί τοπικού υδραυλικού ταμείου το οποίον εν συνεργασία μετά των διοικούντων το Υδραυλικόν Ταμείον Παμίσου θα προέβαινεν εν καιρώ εις εκτέλεσιν αποστραγγιστικών έργων, ώστε να εκαλλιεργούντο τεράστιαι εκτάσεις, αίτινες σήμερον έχουν μεταβληθή εις απέραντον βάλτον και παραμένουν αχρησιμοποίητοι. Οριστικαί αποφάσεις θα ληφθούν κατόπιν συνεννοήσεως μετά των νομάρχου και νομομηχανικού.

ΟΣΟΝ αφορά την εκεί κοινοτικήν δράσιν, αύτη είναι άξια παντός επαίνου. Ο πρόεδρος της κοινότητος εν συνεργασία μετά των φιλοπροόδων στοιχείων του τόπου, επέτυχε να λύση άπαξ δια παντός το πρόβλημα της υδρεύσεως δια κατασκευήν υδραγωγείου μεγάλης χωρητικότητος, εκ του οποίου σήμερον υδρεύονται οι κάτοικοι. Με την πάροδον του χρόνου θα κατασκευασθούν εις την Αιθαίαν και άλλα κοινοτικά έργα.

-ΠΡΟΣΗΧΘΗΣΑΝ εις το επ’ αυτοφώρω παραπεμφθέντες υπό της Αστυνομίας οι Δημ. Λιάκος, Παν. Οικονομάκος, Γ. Αμπάβης, Αντ. Ζαχαράκης, Γερ. Πουλογεωργάτος και Χαρ. Σγούρος, διότι διετάρασσον την κοινήν ησυχίαν.