Από το αρχείο του «Θάρρους»: Ο αγών κατά της φθίσεως, εφ’ όσον υπάρχει καιρός ας διασώσωμεν ό,τι δυνάμεθα

Από το αρχείο του «Θάρρους»: Ο αγών κατά της φθίσεως, εφ’ όσον υπάρχει καιρός ας διασώσωμεν ό,τι δυνάμεθα

Από τριετίας το «Θάρρος» υπέδειξε την ανάγκη της λειτουργίας εις τα σπουδαιότερα μεσσηνιακά κέντρα αντιφυματικών ιατρείων προς πρόληψιν της καταπληκτικής εξαπλώσεως της φυματιώσεως εις την Μεσσηνίαν και τας Καλάμας ειδικώτερον. Ελλείψει επαρκών μέσων προφυλάξεως, ελλείψει κάθε προπαρασκευής, η τρομερά νόσος επετέλεσε και εδώ καταπληκτικάς προόδους, μέχρι σημείου, ώστε η θνησιμότης εκ της φθίσεως εν Καλάμαις να είναι μεγαλυτέρα της των Αθηνών.

Αυτήν την γλώσσαν λαλούν οι αριθμοί. Και θα έπρεπεν αι Καλάμαι και η Μεσσηνία ολόκληρος κινούμεναι από το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως, να ενισχύσουν τας προσπαθείας της Αντιφθισικής Εταιρείας, δια της εξευρέσεως των αναγκαιούντων πόρων προς ίδρυσιν Αντιφθισικού Διαγνωστικού Ινστιτούτου.

Εκ της παρατηρουμένης καταπληκτικής εξαπλώσεως της νόσου, η ζωή όλων κινδυνεύει. Ας σκεφθούν οι γονείς τον κίνδυνον που απειλεί τα μικρά των. Ας αναλογισθεί ο Δήμος των Καλαμών, αι κοινότητες και αυτά ακόμη τα συμβούλια των εκκλησιών, τον επερχόμενον όλεθρον κατά του μεσσηνιακού πληθυσμού. Και ας λάβουν μέτρα αμύνης, εφ’ όσον ακόμη υπάρχει καιρός. Το ζήτημα είναι κατ’ εξοχήν σπουδαίον και χρειάζεται να εξετασθεί από όλας του τας πλευράς.

Τα εν Καλάμαις μέλη της Αντιφθισικής Εταιρείας συνέρχονται σήμερον προς εκλογήν του διοικητικού συμβουλίου. Δια να δυνηθή όμως τούτο και απομερίση τα εμπόδια, δια να σώση τον μεσσηνιακόν πληθυσμόν από του επαπειλούντος αυτόν όλεθρον, θα έπρεπε να έχη όλους συμπαραστάτας. Διότι μόνον ούτω θα καταστή δυνατόν να αρθούν τα εμπόδια και λειτουργήσει ταχέως το ίδρυμα δια του οποίου δυνάμεθα να ελπίζωμεν ότι θα περιορισθή το κακόν.

Με λόγους και ευχάς δεν επιτυγχάνεται τίποτε. Χρειάζονται χρήματα. Και τα χρήματα αυτά, χάριν της δημοσίας υγείας, πρέπει να εξευρεθούν οπωσδήποτε.

Συνεχίζοντες αναφέρομεν τινά των ευεργετικών αποτελεσμάτων εκ της ιδρύσεως και λειτουργίας των εν λόγω Ινστιτούτων.

Εις των κυριωτέρων σκοπών της Αντιφθισικής Εταιρείας, είναι η επίτευξις ιδρύσεως Διαγνωστικού Αντιφυματικού Ινστιτούτου εν τη πόλει των Καλαμών όπερ θα εξυπηρετεί ολόκληρον τον Νομόν Μεσσηνίας, πρωτίστως δε η ίδρυσις ενός προτύπου τοιούτου τελείως Διαγνωστικού Ινστιτούτου δυναμένου να εφαρμόσει όλας τας νεωτέρας διαγνωστικάς μεθόδους και προ παντός θέλει εφαρμόσει το εμβόλιον Calmette επί των βρεφών των προερχομένων εκ φυματικών γονέων. Δια του εμβολίου τούτου επέρχεται εις τα τοιαύτα βρέφη ανοσία διαρκείας δύο περίπου ετών, ανανεούται δε ο εμβολιασμός κατά διετίαν. Η ανθρωποσωτήριος αύτη ανακάλυψις του υποδιευθυντού του Ινστιτούτου Παρισσίων Calmette είναι μεγίστης σπουδαιότητος. Δια ταύτης θα ελαττωθή η νοσηρότης και θνητότης εκ φυματιώσεως τα μέγιστα, δεδομένου όντος, κατά τας τελευταίας επιστημονικάς παρατηρήσεις, ότι η φυματίωσις των ενηλίκων, ως επί το πλείστον είναι συνέχεια μολύνσεως γινομένης εις την παιδικήν ηλικίαν.

H σκληρά στατιστική
Ούτω κατά μέσον όρον έχομεν εν Ελλάδι θνησιμότητα εις μεν τας πόλεις 34 ανά 10 χιλιάδας, εις δε την ύπαιθρον χώραν 14. Ιδού και μία στατιστική της πόλεως των Αθηνών από του 1915 – 1924. Επί 52 χιλιάδων θανάτων αι 12 χιλιάδες οφείλονται εις την φυματίωσιν. Γενικώς η θνησιμότης εκ της φυματιώσεως εις την Ελλάδα έχει την εξής αναλογίαν: Επί 5 θανάτων εις προέρχεται εκ φυματιώσεως. Εις την πόλιν των Καλαμών και εις ολόκληρον τον Νομόν Μεσσηνίας, η νοσηρότης και θνησιμότης εκ της φυματιώσεως είναι πολύ ανωτέρα της των Αθηνών.

Ιδιαιτέρα αποστολή των Ινστιτούτων
Το Διαγνωστικόν Αντιφυματικόν Ινστιτούτον θα εκπληρώση και έτερον εξ ίσου ουσιώδη σκοπόν, τουτ’ έστι θα παρέχη οδηγίας και συμβουλάς εις μεν τον πάσχοντα προς αποφυγήν αναμολύνσεως δια των πτυσμάτων τα οποία ούτος πτύει όπου δήποτε, εις τον δρόμον, εις τα πατώματα του δωματίου του, εις το μανδύλι του και αλλαχού, εις δε την οικογένειάν του προς προφύλαξιν από της μολύνσεως και προς λήψιν των αναγκαίων μέτρων, ιδία της θεραπείας του πάσχοντος αναλόγως των εκάστοτε ενδείξεων. Ούτω θα αποσταλεί ο πάσχων εις παραθαλάσσιον ή ορεινόν μέρος, θα υποβληθεί εις αεροθεραπείαν, ηλιοθεραπείαν, ανάπαυσιν, τονούμενος δια τροφής και καταλλήλου θεραπευτικής αγωγής. Εάν δε ο πάσχων δι’ οιονδήποτε λόγον ήθελεν αναγκασθεί να παραμείνη εις την οικίαν του, θα αποστέλλεται ιατρός δια να πεισθή ο πάσχων όπως πτύη εις πτυελοδοχεία, δια να καθοδηγηθή η οικογένεια εις τους τρόπους της προφυλάξεως από της μολύνσεως, εις τον καλόν φωτισμόν και αερισμόν του δωματίου και δια πάσαν επίβλεψιν προς καλήν και πιστήν εκτέλεσιν των υπό του Ινστιτούτου παραγγελθέντων. Δια του τμήματος της απολυμάνσεως του Ινστιτούτου θα καταβάλληται φροντίς περί της απολυμάνσεως των οικιών, ξενοδοχείων ή δωματίων επί πάσης μετοικεσίας του πάσχοντος.

Ειδική δια τους μαθητάς μέριμνα
Ειδική μέριμνα θα καταβάλλεται εις την μαθητικήν ηλικίαν και εν συνεννοήσει μετά του σχολικού ιατρού. Οι εξησθενημένοι ή ύποπτοι θα υποβάλλωνται πάραυτα υπό την επιστημονικήν προστασίαν του Ινστιτούτου δια της λήψεως όλων των αναγκαίων μέτρων. Γενικώς δε το Ινστιτούτον θα έχει ανοικτάς τας θύρας του εις πάντα προσερχόμενον, δια να παρέχη δωρεάν πάντοτε την επιστημονικήν αρωγήν εις τους πάσχοντας. Η Αντιφθισική Εταιρεία ελπίζει απολύτως ότι ο αμυντικός αυτής αγών κατά της επαράτου νόσου θα τύχη πάσης συνδρομής, υλικής και ηθικής, ίνα ενισχυθεί εις την εργώδη αποστολήν ιδρύουσα ταχέως και εν βραχυτάτων χρόνων Ινστιτούτον και εν Καλάμαις.

Η συνδρομή του Τύπου, το τάλαντον του πλουσίου και ο οβολός της χήρας, θα αποτελέσουν τα θεμέλια μιας εργασίας αποσκοπούσης να αμβλυνθή και να καταστή άχρηστον δια της παρόδου του χρόνου το θανατηφόρον δρέπανον μιας των φοβερωτέρων μολυσματικών νόσων, μαστιζούσης από χιλιετηρίδων την ανθρωπότητα και ενσπειρούσης τον θάνατον και τον όλεθρον εις την προσβαλλομένην οικογένειαν, τόσον εις την εφηβικήν ηλικίαν όσον και εις την αθώαν βρεφικήν και παιδικήν χωρίς να φείδεται και των υπολοίπων. Η ηθική και υλική ενίσχυσις του αρξαμένου και εν Ελλάδι επιστημονικού αυτού αγώνος, του καθαρώς ανθρωπιστικού, πρέπει να είναι η προσευχή δια πάντα άνθρωπον.

Οι απαραίτητοι όροι
Δια να καταστή όμως εφικτή η θεραπεία του πάσχοντος προαπαιτείται απαραιτήτως η εκπλήρωσις των εξής όρων: Πρώτον η έγκαιρος και όσο το δυνατόν ταχυτέρα της προσβολής διάγνωσις της νόσου και δεύτερον η υπό του πάσχοντος και της οικογενείας του πιστή συμμόρφωσις προς τα υπό της επιστήμης συνιστώμενα. Προς έγκαιρον διάγνωσιν της νόσου κατέχει ευτυχώς η Επιστήμη σήμερον ασφαλείς διαγνωστικάς μεθόδους.

(22 Απριλίου 1926)