Αναπτυξιακός νόμος 2020 – «Τρέχει» με… χίλια


Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή και leasing, με επιδότηση έως 55%

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 21η Μαΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 21η Μαΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020. Σε ισχύ παραμένει η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των προκηρύξεων προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•Ατομική επιχείρηση (εφόσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ) •Εμπορική εταιρεία •Συνεταιρισμός •Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ •Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες •Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ •Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και μόνο από εξωτερική χρηματοδότηση (προέγκριση δανείου ή και απλή πρόθεση δανεισμού). Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όπως πιθανότατα λέγονται, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατορθώνεται (και από το κριτήριο της ίδιας και ξένης συμμετοχής) ελάχιστη βαθμολογία για να προχωρήσει και να επιτύχει την έγκρισή της μια επένδυση. Μετά τις πρώτες σκέψεις συμβουλευτείτε έναν αξιόπιστο σύμβουλο επενδύσεων – μελετητή, πριν ξεκινήσετε το… επενδυτικό ταξίδι. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι: •Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά •Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον •Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον •Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού •Τραπεζικό δάνειο. Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι τα 50.000 ευρώ για τους Συνεταιρισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

•Δημιουργία νέας μονάδας •Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας •Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή •Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας •Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων σχεδόν των τομέων της οικονομίας (Πρωτογενής – Γεωργία & Κτηνοτροφία, Δευτερογενής – Μεταποίηση και Τουρισμός).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια: –Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* –Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού –Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3* –Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3* –Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2* –Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια] –Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις –Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4122/27-11-2017 η τροποποίηση και συμπλήρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος