Δημοπρατείται έργο 1 εκατ. ευρώ για βελτίωση του εθνικού δικτύου


Δημοπρατείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου της Μεσσηνίας (2020)» με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και το σύστημα υποβολής προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 90151 ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το δε έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Β.Β.