Δημοπρατείται το έργο θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου της Κυπαρισσίας

Δημοπρατείται το έργο θεμελίωσης  των τειχών του Κάστρου της Κυπαρισσίας

Το έργο στερέωσης των βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 1.262.671,54 ευρώ, δημοπρατεί η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ύστερα από πολλά χρόνια αιτημάτων, το πολυπόθητο αυτό έργο φαίνεται πλέον ότι θα πάρει σάρκα και οστά για τη διάσωση ενός πολύ σημαντικού μνημείου της Μεσσηνίας. Το υπουργείο Πολιτισμού, λοιπόν, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, ενώ θα είναι ηλεκτρονικός, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και θα ολοκληρωθεί έως τις 27/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 Ιουνίου και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Φθορές στα περιμετρικά τείχη

Το έργο για το Κάστρο Κυπαρισσίας είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και μετά την υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 640 ημερολογιακών ημερών (περίπου 21 μήνες).

Το έργο αφορά στη στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας. Το ερειπωμένο κάστρο είναι κηρυγμένο ως αρχαίο μνημείο και είναι χτισμένο στην κορυφή απόκρημνου βραχώδους λόφου και καταλαμβάνει έκταση κατά προσέγγιση 66 στρεμμάτων. 

Τα τείχη του περιβόλου σώζονται σε μικρό ύψος, ενώ κυρίως στη βόρεια και την ανατολική πλευρά υπάρχουν τμήματα που δε διατηρούνται. Η τοιχοποιία τόσο των τειχών όσο και των κτισμάτων στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές φάσεις, με διαδοχικές ανακατασκευές και επεμβάσεις από τους κατά καιρούς κυρίαρχους Βυζαντινούς, Φράγκους, Ενετούς και Τούρκους.

Οι φθορές στα περιμετρικά τείχη του Κάστρου οφείλονται στη συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων. Σύμφωνα με τη μελέτη για το έργο, χαρακτηριστικές φθορές είναι: ανάπτυξη βλάστησης και έλλειψη συνδετικού κονιάματος, αποκολλήσεις βραχωδών τεμαχίων, υποσκαφές θεμελίων, ρηγματώσεις, κατάρρευση ανωδομής. 

Εργασίες

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κάστρο είναι συνοπτικά οι εξής:

-Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματος βλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών 

-Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου σε ζώνη 2-3 μ. κατάντη της έδρασης των λιθοδομών και καθαίρεση των επισφαλών λίθων των θεμελίων σε ύψος έως 1.20 μ. 

-Σφράγιση των ρωγμών της βραχόμαζας με τσιμεντένεμα

-Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή 

-Βαθύ αρμολόγημα των λιθοδομών θεμελίωσης σε ύψος έως 1.20 μ. 

-Τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο, είτε σε δοκό έδρασης 

-Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό 

-Κιόσκι πληροφοριών με ψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (και σε γραφή Braille).

Καθώς πρόκειται για εκτέλεση αναστηλωτικών εργασιών επί αρχαίου ακινήτου μνημείου που προστατεύεται από το νόμο το υπουργείο Πολιτισμού επισημαίνει στους όρους του διαγωνισμού την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, σε εκτέλεση συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης έργων. Γι’ αυτό- όπως υπογραμμίζεται- θα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και την εμπειρία – τεχνογνωσία σε εκτέλεση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης επί μνημείων, για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της συγκεκριμένης σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

Της Βίκυς Βετουλάκη