Ο Δήμος Τριφυλίας θα προσλάβει ειδικό συνεργάτη με απολυτήριο Λυκείου, υποβάλλονται αιτήσεις

Ο Δήμος Τριφυλίας θα προσλάβει ειδικό συνεργάτη με  απολυτήριο Λυκείου, υποβάλλονται αιτήσεις

Ειδικό συνεργάτη απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προσλάβει ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, και γι’ αυτό εξεδόθη χθες γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 979ΨΩΗΕ-2ΤΦ και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη γνωστοποίηση, αφού αναφέρεται η ανάγκη για πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη δημάρχου για θέματα που άπτονται του Γραφείου Δημάρχου, τονίζεται: «Η πλήρωση μιας από τις θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 μπορεί να γίνεται με απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, και ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση ενός (1) ειδικού συνεργάτη δημάρχου (απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, στο δήμαρχο σε θέματα που άπτονται του γραφείου του. Η επιλογή θα γίνει από το δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3587), αφού συνεκτιμηθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων…».

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε τοπική εφημερίδα, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2 –Κυπαρισσία 24500) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τη Γνωστοποίηση Δημάρχου στη Δι@υγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας και να υποβάλουν αιτήσεις.