Παράταση ως τις 30 Ιουνίου για το Τζάνε – Καλαμάκι


Παρατάθηκε μέχρι τις 30 του ερχόμενου Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα γέφυρα Τζάνε – έξοδος Καλαμακίου, του οδικού άξονα Ριζόμυλος – Κορώνη.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η παράταση δίνεται επειδή «δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου», καθότι –σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση- συντρέχουν οι πιο κάτω εξής λόγοι:

«Από τις 30/10/2019, που υποβλήθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, η οποία έγινε τελικώς αποδεκτή, έως σήμερα έχουν παρέλθει σχεδόν 6 μήνες και θα παρέλθει μεγαλύτερο των 6 μηνών χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή της εγκριθείσας αποζημίωσης για ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης.

Εξακολουθεί να παραμένει δεσμευμένο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας το τμήμα του έργου από τη Χ.Θ. 5 + 650 έως τη Χ.Θ. 5 + 850, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες αυτού.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στη σχετική αίτηση του αναδόχου γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι οι εργασίες στα τμήματα Α΄ και Γ΄ του έργου θα περαιωθούν εντός 4 μηνών από την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου. Σε περίπτωση δε που μετά το πέρας των ως άνω 4 μηνών δεν έχει αποδοθεί ακόμη προς εκτέλεση το Β΄ τμήμα του έργου, θα υποβληθεί από την ανάδοχο ειδική δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς να αναζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημιές που θα υποστεί για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης διακοπής εργασιών».