Προσλαμβάνει 4 τετραμηνίτες εργάτες ΥΕ για πυρασφάλεια o Δήμος Τριφυλίας

Προσλαμβάνει 4 τετραμηνίτες εργάτες ΥΕ για πυρασφάλεια o Δήμος Τριφυλίας

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων, ΥΕ εργατών πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, εξέδωσε χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 9ΒΨ6ΩΗΕ-ΕΗΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δεν απαιτούνται, δε, ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου, ήτοι από 15/5 έως και την 25/5/2020, ως εξής, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού: στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, τηλ. 2761360702- 2761360703), στα γραφεία της Δ.Ε. Φιλιατρών (τηλ. 2761360031), στα γραφεία της Δ.Ε. Γαργαλιάνων (τηλ. 2763360224- 2763360211), στα γραφεία της Δ.Ε. Αετού (τηλ. 2765360211).