Πρόστιμο Νίκα και παραπομπή στον εισαγγελέα για το νέο παράνομο σκουπιδότοπο στο Αλιμάκι


Νέες διοικητικές κυρώσεις και νέο χρηματικό πρόστιμο, σε συνέχεια αντίστοιχων τα προηγούμενα χρόνια, επέβαλε με προχθεσινή απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, στο Δήμο Τριφυλίας για τον παράνομο σκουπιδότοπο που έχει δημιουργήσει δίπλα στον παράνομο ΧΑΔΑ Αλιμακίου. Παράλληλα, ο κ. Νίκας στέλνει κι αυτό το φάκελο της υπόθεσης στην εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

Ο παράνομος ΧΑΔΑ αποκαταστάθηκε σε μεγάλο τμήμα του τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η πλήρης αποκατάστασή του και δεν έχει γίνει η προσωρινή και οριστική παραλαβή του, επειδή στο χώρο δημιουργήθηκε και υπάρχει μέχρι και σήμερα νέος παράνομος σκουπιδότοπος.

Στην προχθεσινή απόφαση του κ. Νίκα με αριθ. πρωτ. 1913 και θέμα «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/2011, στο Δήμο Τριφυλίας για τη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) πλησίον του αποκατεστημένου (ΧΑΔΑ) του Δ. Τριφυλίας, στη θέση “Αλιμάκι” του Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΚΔ67Λ1-Ψ0Λ, αναφέρεται::

«Αποφασίζουμε:

Α) Την επιβολή προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) στο Δήμο Τριφυλίας (ΑΦΜ: 800173110, ΔΟΥ Καλαμάτας), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 4042/12 (Α΄ 24), διότι σύμφωνα με την σχετ. (18) εισήγηση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη νέου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στη θέση “Αλιμάκι” του Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 της ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (Β’ Σελίδα 3 από 4 1909) και της [σχετ. (7)] Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις συνιστούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε.

Β) 1. Να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στην αρμόδια για την εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ στη θέση “Αλιμάκι” του Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, σύμφωνα με το [σχετ. (10)], Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τυχόν ενέργειές της.

2. Να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στον κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4042/2012…».