Στον… αέρα η θέση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας στο Δήμο Καλαμάτας


Όταν ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αποφάσισε να διορίσει την Παναγιώτα Κουράκλη στη θέση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του Δήμου Καλαμάτας, υποβλήθηκαν προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από τη Σταυρούλα Αγρίου και τη Γεωργία Ηλιοπούλου, με το σκεπτικό ότι επειδή είχαν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, η απόφαση έπρεπε να είναι διαφορετική. 

Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Νικόλαο Παπαθεοδώρου, στη θέση του προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ορίζεται “ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου υποκείμενων της Γενικής Διεύθυνσης οργανικών μονάδων, ήτοι Διευθύνσεων”. 

Σύμφωνα πάντα με το συντονιστή κ. Παπαθεοδώρου, η σειρά κατάταξης των αρχαιότερων στελεχών του Δήμου σε θέση διευθυντή στις 31/01/2020 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημάρχου) είναι η εξής: 

Σταυρούλα Αγρίου (που τώρα είναι διευθύντρια Πολεοδομίας), με 14 χρόνια, 11 μήνες και δύο ημέρες άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. 

Γεωργία Ηλιοπούλου (που είναι διευθύντρια Οικονομικών) με 13 χρόνια, 9 μήνες και 13 ημέρες άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.  

Παναγιώτα Κουράκλη (που τώρα είναι διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων) με 13 χρόνια, 4 μήνες και 15 ημέρες άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. 

Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακύρωσε την απόφαση του δημάρχου, έκανε δεκτή την προσφυγή της Σταυρούλας Αγρίου και απέρριψε την προσφυγή της Γεωργίας Ηλιοπούλου.

Σημειώνει, επίσης, ότι μπορεί να γίνει προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152. 

Α.Π.