Βρωμονέρι Γαργαλιάνων: Το «ιστορικό» παραχωρήσεων από το 1955 και η παράταση του 2012 μέχρι το 2052!


Το «ιστορικό» των παραχωρήσεων της ιαματικής πηγής και έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση «Βρωμονέρι» Γαργαλιάνων στο Δήμο Γαργαλιάνων, στο Νομαρχιακό Ταμείο Μεσσηνίας, ξανά στο Δήμο Γαργαλιάνων και η παράταση παραχώρησης με νόμο το 2012 για σαράντα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2052 (πλέον στο Δήμο Τριφυλίας μετά τη συνένωση των Δήμων που έγινε με τον “Καλλικράτη” το 2010), αναγράφεται σε έγγραφο προς το Δήμο Τριφυλίας, με Α.Π. 4700 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 2020 του Τμήματος Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών & Περιουσίας, που φέρει το ονοματεπώνυμο του Γ.Γ. του ΕΟΤ, Δημητρίου Φραγκάκη, σε ακριβές αντίγραφο με την υπογραφή του υπαλλήλου ΕΟΤ, Κωνσταντίνου Ράντου, και θέμα «Ιδιοκτησιακό Καθεστώς – Παραχώρηση Ιαματικής Πηγής στη θέση “ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ” Γαργαλιάνων Μεσσηνίας», μετά το σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5453/18-5-2020 έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Στο ως άνω έγγραφο από τον ΕΟΤ προς το Δήμο Τριφυλίας αναγράφεται: «Ανταποκρινόμενοι στο ως άνω σχετικό, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στο αρχείο του ΕΟΤ στοιχεία, που αφορούν στην ιαματική πηγή και στην έκταση επί της οποίας αυτή βρίσκεται στη θέση “ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ” Γαργαλιάνων, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Ο φυσικός πόρος και η έκταση των 4.000 m2 η οποία τον περιβάλλει ανήκει κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 του α.ν.  1565/1950 (ΦΕΚ 255/Α’/29-10-1950), του άρθρου 23 του ν. 1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α/8-1-1951), με τον οποίο κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο α.ν. 1565/1920, του άρθρου 9 του ν.δ. 4109/1960 (ΦΕΚ153/Α’/29-9-1960) με τον οποίο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η περί ΕΟΤ νομοθεσία, της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α’/15-3-2000), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’/24-10-2006).

Η εκμετάλλευση της Ιαματικής Πηγής παραχωρήθηκε για μια εικοσιπενταετία (25) στο Δήμο Γαργαλιάνων δυνάμει του από 26-4-1955 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ 113/Α’/3-5-1955), ήτοι μέχρι 3-5-1980. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής στο Δήμο Γαργαλιάνων παρατάθηκε για μια εικοσιπενταετία (25) από τη λήξη της αρχικής παραχώρησης (3-5-1980) δυνάμει του Π.Δ. 105/1981 (ΦΕΚ 36/Α’/13-2-1981), ήτοι μέχρι 3-5-2005.

Με το Π.Δ. 16/1987 (ΦΕΚ 5/Α’/28-1-1987) ανακλήθηκε η παραχώρηση εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής στο Δήμο Γαργαλιάνων και η εκμετάλλευσή της παραχωρήθηκε για είκοσι πέντε (25) χρόνια από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος (28-1-1987) στο Νομαρχιακό Ταμείο Μεσσηνίας, ήτοι μέχρι 28-1-2012.

Με το Π.Δ. 421/1990 (ΦΕΚ 162/Α’/30-11-1990) ανακλήθηκε η παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής στο Νομαρχιακό Ταμείο Μεσσηνίας και η εκμετάλλευση της Ιαματικής Πηγής παραχωρήθηκε για είκοσι πέντε (25) χρόνια από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος (30-11-1990) στο Δήμο Γαργαλιάνων, ήτοι μέχρι 30-11-2015.

Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’/24-10-2006) παρατάθηκε η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για 10 χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι 24-10-2016.

Τέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α’/23-2-2012) παρατάθηκε για σαράντα (40) χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου η διάρκεια των διοικητικών πράξεων με τις οποίες είχε παραχωρηθεί η εκμετάλλευση ιαματικών πηγών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ήτοι μέχρι 23-2-2052.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ιαματικός φυσικός πόρος στη θέση “ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ” και η έκταση των 4.000 m2 ιδιοκτησίας του ΕΟΤ η οποία τον περιβάλλει έχει παραχωρηθεί για εκμετάλλευση στο Δήμο Γαργαλιάνων ο οποίος συγχωνεύθηκε και αποτελεί Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τριφυλίας.

Ο Δήμος Τριφυλίας, ο οποίος έχει σήμερα την εκμετάλλευση της Ιαματικής Πηγής στο “ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ” Γαργαλιάνων, παρακαλείται, σε συμμόρφωση προς τους όρους που προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις παραχώρησης, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ιαματικών πηγών, προκειμένου να ανανεωθεί η αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού, να εκπονηθούν οι προβλεπόμενες μελέτες και να εκτελεστούν τα απαιτούμενα έργα για την προστασία και την τουριστική αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος υποχρεούται να προστατεύει την περιοχή που ανήκει στον ΕΟΤ από καταπατήσεις, να διεκδικεί με δικές του δαπάνες και χωρίς ανάμειξη του ΕΟΤ κάθε καταπάτηση ή απόπειρα καταπάτησης, καθώς και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δήλωση του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για λογαριασμό και στο όνομα του ΕΟΤ. Επίσης ο Δήμος φέρει όλη την ευθύνη έναντι του ΕΟΤ για κάθε βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιώματος».

Του Ηλία Γιαννόπουλου