Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας – Έγινε το πρώτο βήμα για τη σύσταση και λειτουργία της


Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων που προτάθηκαν από παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όσον αφορά στη σύσταση «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας».

Σημειώνεται ότι η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διάχυση του πνεύματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και υιοθετώντας τις δεσμεύσεις του Συμφώνου για το μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Η λειτουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας αποβλέπει, εκτός των άλλων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για: την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή, την προαγωγή της αειφορίας και της καινοτομίας στην παραγωγή ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών.

Εξειδικεύοντας τις πρωτοβουλίες, στο Δήμο Καλαμάτας σχεδιάζονται τα εξής: Η απογραφή των εκπομπών αναφοράς ρύπων (CO2 κ.λπ.) στην έκταση του Δήμου, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η οργάνωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των άλλων μέσων. Η σύνταξη μελέτης εκτίμησης κινδύνων για δράσεις ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιοκατανάλωση, αλλά και για τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Πολιτικές για την προώθηση της χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και της κατασκευής δικτύου φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων. Πολιτικές για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.