Διακοπή νερού σε οφειλέτες αποφάσισε η ΔΕΥΑΤ

Διακοπή νερού σε οφειλέτες αποφάσισε η ΔΕΥΑΤ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας προς τους καταναλωτές, βάσει του κανονισμού ύδρευσης που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 118/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6Η89465ΘΠ4-ΗΣΟ) οφείλει να προβεί σε διακοπή παροχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 5.8 παρ. β’ & γ’ του κανονισμού.

Ειδικότερα:

«5.8 Διακοπή – Αφαίρεση παροχών

5.8.1 Διακοπή παροχών

Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

Β) Εάν κάποιος καταναλωτής έχει δύο τρίμηνους ανεξόφλητους λογαριασμούς και το ποσό της οφειλής  υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του δευτέρου ανεξόφλητου λογαριασμού θα γίνεται διακοπή της παροχής του χωρίς καμία ειδοποίηση. Επίσης στους καταναλωτές ύδρευσης οι οποίοι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς πέραν των δύο τριμήνων, όταν το ποσό της οφειλής περάσει το ποσό της εγγύησης ανεξαρτήτως τριμήνου, μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής θα γίνεται διακοπή της παροχής χωρίς καμία ειδοποίηση.

Γ) Από την υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον κανονισμό η διακοπή, δεν απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΤ. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδηγεί στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης.

Παρακαλείστε για την άμεση τακτοποίηση των οφειλών σας».