Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η ΜΠΕ για την παράκαμψη Κάμπου – Σταυροπηγίου

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η ΜΠΕ για την παράκαμψη Κάμπου – Σταυροπηγίου

Εγκρίθηκε από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση της 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα – Αγ. Νικόλαος Μάνης (Παράκαμψη Κοινότητας Κάμπου και Σταυροπηγίου)».

Η έγκριση χορηγήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους που πρέπει να τηρηθούν.

Όροι

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έγκριση του υπουργείου:

-Η προσαρμογή της παρακαμπτήριας οδού στο τοπίο να γίνει με τους ηπιότερους δυνατούς τρόπους και μέσα, περιορίζοντας κατά το δυνατόν περισσότερο τις οπτικές και πρακτικές επιπτώσεις της επέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την οριστική μελέτη του έργου, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα αναγκαία επιχώματα και ορύγματα. Τα δε τοιχία αντιστήριξης πρανών να μην επενδυθούν με τοπικό λίθο, αντ’ αυτού να προτιμηθεί η λύση του χρωματισμένου σκυροδέματος που προσομοιάζει στα φυσικά χρώματα των πρανών.

-Οι φυτεύσεις κατά μήκος της οδού να γίνουν με γηγενή φυτά

-Κατά την κατασκευή του δρόμου να μη δημιουργηθούν νέοι δανειοθάλαμοι υλικών ούτε νέα λατομεία στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης

-Οι χώροι απόρριψης υλικών να οριστούν με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

-Η οριστική μελέτη του έργου να υποβληθεί προς έγκριση στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού και να διερευνηθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης σημείων στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και για την ήπια πρόσβαση πεζών στο μνημειακό σύνολο του Θολωτού Τάφου και του Πύργου Κουμουνδούρου.

-Τέλος, το σύνολο των εργασιών παρακολούθησης καθώς και των ανασκαφικών εργασιών που πιθανόν θα εκτελεστούν, θα ενταχθούν σε υποέργο αρχαιολογικών εργασιών που θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του τεχνικού έργου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα.

Της Βίκυς Βετουλάκη