Νέες ημερομηνίες δημοπρασίας για τρία έργα της Μεσσηνίας


Αφορούν οδικά έργα και τον καθαρισμό του Παμίσου

Νέες ημερομηνίες για τη δημοπρασία τριών έργων της Μεσσηνίας ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για έργα που αφορούν στην οδική ασφάλεια του εθνικού δικτύου της Μεσσηνίας, την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση δρόμων και τον καθαρισμό της παλιάς κοίτης του Παμίσου.

Η αναγκαιότητα αλλαγής των ημερομηνιών των δημοπρασιών που είχαν εξαρχής ορισθεί προέκυψε από το γεγονός ότι από χθες το βράδυ το υποσύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ, Δημόσια Έργα, τέθηκε εκτός λειτουργίας, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για τη μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Νέες ημερομηνίες

Έτσι, για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου της Μεσσηνίας (2020)», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, επρόκειτο να λήξει η παραλαβή των προσφορών στις 16 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γινόταν στις 23 Ιουνίου.

Ως νέα ημερομηνία για τη συγκεκριμένη δημοπρασία για τη λήξη των προσφορών ορίσθηκε η 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ενώ η αποσφράγιση των προσφορών ορίσθηκε την 1η Ιουλίου και ώρα 10.30 π.μ.

Για το έργο «Συντήρηση- βελτίωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας (2020)», προϋπολογισμού 247.000 ευρώ, η παραλαβή των προσφορών έληγε στις 22 Ιουνίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γινόταν στις 29 Ιουνίου. Ως νέα ημερομηνία λήξης των προσφορών για το συγκεκριμένο έργο ορίσθηκε η 25η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 2α Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

Τέλος, για το έργο «Καθαρισμός παλιάς κοίτης ποταμού Παμίσου στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου του ∆ήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, είχε ορισθεί  ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών η 15η Ιουνίου και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 22α Ιουνίου. Ως νέα ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίσθηκε η 23η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 30ή Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Της Βίκυς Βετουλάκη