ΠΕΠ Πελοποννήσου: Δύο νέες προσκλήσεις 22 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά και αναπλάσεις

ΠΕΠ Πελοποννήσου: Δύο νέες προσκλήσεις 22 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά και αναπλάσεις

Δύο νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου υπέγραψε προχθές ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Η μία, με προϋπολογισμό 17.000.000 ευρώ, καλεί για την υποβολή από τους Δήμους προτάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΠ “Πελοπόννησος”.

Η δεύτερη πρόταση, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, αφορά στην υποβολή από τους Δήμους, αλλά και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, προτάσεων για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με σκοπό την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας.

Αναπλάσεις

Στην πρόσκληση των 17 εκατομμυρίων ευρώ ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατόδρομοι σε πόλεις, προσβάσεις ήπιας κυκλοφορίας στον αστικό ιστό, διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε περιοχές του αστικού ιστού, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτηρίων για αναζωογόνηση υποπεριοχών στα αστικά κέντρα.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις αναφέρονται σε αστικά κέντρα ή/και οικισμούς με αστικές λειτουργίες της Περιφέρειας που ανήκουν σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους και δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Αντιπλημμυρικά

Όσον αφορά στην πρόσκληση των 7 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορεμάτων και χειμάρρων, ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας υδατορεμάτων, χειμάρρων κλπ.

Ειδικότερα, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ροής των υδάτων, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθεμάτων φερτών υλικών. Στόχος είναι τα υλοποιούμενα έργα να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, τα οποία η φύση μπορεί να αφομοιώσει στις διεργασίες της. Ενδεικτικά, τέτοια έργα είναι οι επενδύσεις της κοίτης, του πυθμένα ή/και των πρανών, όπως είναι οι φυτεύσεις, οι λιθορριπές, οι λιθοπλήρωτοι συρματοκλωβοί (συρματοστρώματα, συρματοκιβώτια) κ.λπ.

Επίσης στόχος είναι η επίτευξη αντιπλημμυρικής προστασίας στο χώρο της εκβολής, η απορροή των πλημμυρικών παροχών χωρίς προβλήματα κατάκλυσης εκατέρωθεν εκτάσεων και η αποτροπή δημιουργίας διαβρωτικών φαινομένων.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων – μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– λήγει στις 21 Αυγούστου.