Παραιτήθηκε ο Λεβεντάκης, ασκών χρέη προέδρου ΔΕΥΑΤ ο Αυρηλιώνης

Παραιτήθηκε ο Λεβεντάκης, ασκών χρέη προέδρου ΔΕΥΑΤ ο Αυρηλιώνης

Παραιτήθηκε από πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ) ο δήμαρχος, Γιώργος Λεβεντάκης, και έως τον ορισμό νέου προέδρου τα καθήκοντα αυτά θα ασκεί ο αντιπρόεδρος, Χαράλαμπος Αυρηλιώνης.

Ελήφθη δε και σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ, σε δια περιφοράς συνεδρίασή του την Πέμπτη 18 Ιουνίου, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο παραιτηθείς πρόεδρος και έξι μέλη, οι Αυρηλιώνης Χαράλαμπος, Φρούσος Νικόλαος, Βλάχος Αντώνιος, Στριμπάκος Δημήτριος, Γκόγκα Χριστίνα και Μαρκούλια Σωτηρία, ενώ απουσίαζαν τέσσερα μέλη, οι Πανουσιοπούλου Μαρία, Ανδρινόπουλος Ευστάθιος, Παπαδοπούλου Αντωνία και Τερζής Δημήτριος.

Στο Απόσπασμα από το πρακτικό 12/2020, Απόφαση Αριθ. 125/18-06-2020, με θέμα 11ο εκτός ημερήσιας διατάξεως «Επί παραιτήσεως του Προέδρου της ΔΕΥΑΤ», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ261465ΘΠ4-8ΣΔ, μεταξύ άλλων, αναγράφεται επί λέξει: «Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού Έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά μέλη, παριστάμενου και του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας Κου Λεβεντάκη Γεώργιου.
Η Αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κα Ψιλογαλάνη Παναγιώτα δίνει το λόγο στον αξιότιμο κο Προέδρο για το 11ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και είπε: « Θα ήθελα να σας ανακοινώσω, ότι λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας στο Δήμο Τριφυλίας καθότι Δήμαρχος, δεν θα ασκώ πλέον τα καθήκοντα του Προέδρου της ΔΕΥΑΤ και θα οριστεί νέος Πρόεδρος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτό προβλέπεται από το Ν. 1069/80 άρθρο 3 παρ. 1 και σύμφωνα με το Ν. 4625/2019 παρ.6 άρθρο 10.
Ως την λήψη της νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα καθήκοντά μου θα ασκεί νόμιμα ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κος ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (απόφ. 246/2019 Δ.Σ. , ΑΔΑ: ΨΨ18465ΘΠ4-ΟΝΝ).
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, τον ν. 1069/80 και μετά από διαλογική συζήτηση: Αποφασίζει Ομόφωνα Αποδέχεται την παραίτηση του κου Δημάρχου από πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας .

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κος Χαράλαμπος Αυρηλιώνης αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου έως τον ορισμό νέου προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2020…».

Του Ηλία Γιαννόπουλου