Ποιοι επαγγελματίες δικαιούνται αποζημίωση 534 και ποιοι 300 ευρώ

Ποιοι επαγγελματίες δικαιούνται αποζημίωση 534 και ποιοι 300 ευρώ

Με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 300 ευρώ και 534 ευρώ σε Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτο-απασχολούμενους και Ατομικές Επιχειρήσεις.

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» και καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στο TAXISnet και ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Μεταξύ των όρων που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας (ΚΥΑ) για τη χορήγηση της αποζημίωσης, είναι και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία:

-παρέχοντας στον διαδικτυακό τους τόπο, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση

-τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα μεγέθους Α3 με πληροφόρηση σχετικά με το έργο, που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτήριο.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων αυτών ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ, καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

ΠΟΙΟΙ 534 ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 300

•Αποζημίωση ύψους 534 ευρώ θα λάβουν εκείνοι με ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/3/2020 έναν από τους επιλέξιμους ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20ή/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους επιλέξιμους, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020

•Αποζημίωση ύψους 300 ευρώ θα λάβουν εκείνοι με ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/3/2020 έναν από τους επιλέξιμους ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20ή/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους επιλέξιμους, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και επειδή είναι αρκετές και κυρίως εξειδικευμένου φοροτεχνικού χαρακτήρα, μπορούν να επεξηγηθούν διεξοδικά από το λογιστή της επιχείρησης (δεν είναι χρήσιμη μια τέτοιου είδους αναφορά εδώ).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός / Οικονομολόγος