Συζήτηση για μελέτη διάνοιξης της οδού Κρήτης στο αποψινό Δ.Σ. Καλαμάτας

Συζήτηση για μελέτη διάνοιξης της οδού Κρήτης στο αποψινό Δ.Σ. Καλαμάτας

Πρώτη “ζωντανή” σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μετά την περίοδο των τηλεδιασκέψεων λόγω κορωνοϊού και η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης που συνέταξε η Διεύθυνση Πολεοδομίας Καλαμάτας για τη διάνοιξη της οδού Κρήτης και τη Μελέτη Πολεοδόμησης της Ανατολικής Παραλίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση, αντικείμενο της υπό εκπόνησης μελέτης είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη μια σειράς μελετών – εργασιών, οι οποίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 1) Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, 2) Πολεοδομική Μελέτη, 3) Μελέτη Πράξης Εφαρμογής, 4) Μελέτη Γεωλογικής Διανομής καταλληλότητας για δόμηση, 5) Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης Υδατορεμάτων και 6) Περιβαλλοντική Μελέτη.

Η επέκταση της οδού Κρήτης εκτιμάται ότι θα καταλάβει μια έκταση 21 στρεμμάτων.

Σκοπιμότητα

Η περιοχή επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στην Ανατολική Παραλία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την πόλη και ένα ιδιαίτερο στοιχείο του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας της. Είναι η συνέχεια του ανατολικού παραλιακού μετώπου που συγκεντρώνει δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς πόλους έλξης. Σήμερα εμφανίζονται μια σειρά από προβλήματα, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση της παραλιακής οδού Ναυαρίνου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί (π.χ. περπάτημα, ποδήλατο, τρέξιμο κτλ.)

Με την πολεοδόμηση της περιοχής και τη διάνοιξη της οδού Κρήτης τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού γενικότερα στο Δήμο, καθώς ένα τμήμα της πόλης που αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης θα οργανωθεί πολεοδομικά. Παράλληλα με τη διάνοιξη της Κρήτης θα βελτιωθεί η σύνδεση της Καλαμάτας με τις περιοχές της Βέργας, τη Μαντινείας, αλλά και της Μάνης γενικότερα. Επιπρόσθετα, με την από ανάθεση μελέτη θα ενωθεί και πολεοδομικά το ρυμοτομικό σχέδιο της Καλαμάτας με τις παραπάνω περιοχές (Παραλία Βέργας και Μικρά Μαντινεία), όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες πολεοδόμησης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης είναι 390.164,40 ευρώ προ ΦΠΑ.

Α.Π.