Δ.Σ. Τριφυλίας: «Δε λείπει ούτε ένα λεπτό από το Ταμείο»

Δ.Σ. Τριφυλίας: «Δε λείπει ούτε ένα λεπτό από το Ταμείο»

«Δε λείπει ούτε ένα λεπτό από το Ταμείο» του Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας με ένα και μοναδικό θέμα «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού-Ισολογισμού Δήμου Τριφυλίας Οικ. Έτους 2018 (έγκριση των αριθ.108/2020 & 109/2020 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής)».

Ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, επέμενε να ρωτά σχετικά με διάφορα χρηματικά ποσά, αλλά και με τις Παρατηρήσεις στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τριφυλίας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των 8.088.026,02 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 844.536,07 ευρώ, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ύψους 246.252,11 ευρώ και τα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων ύψους 14.563,88 ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 9.193.378,08 ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2018 ανέρχονται στο ποσό των 605.635,77 ευρώ, εκ των οποίων 96.994,05 ευρώ κάλυψαν λειτουργικά έξοδα. Το συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018 ανήλθαν σε 10.245.722,03 ευρώ, εκ των οποίων τα οργανικά έξοδα ανήλθαν σε 9.375.958,55 ευρώ, ενώ τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους στο ποσό των 869.763,48 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018 ύψους 9.193.378,08 ευρώ, μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018, ύψους 10.245.722,03 ευρώ, αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2018, που ανέρχεται στο ποσό των 1.052.343,95 ευρώ. Αυτό,  όπως είπαν οι υπάλληλοι του Δήμου, είναι καθαρά λογιστικό, τονίζοντας ότι «δε λείπει ούτε ένα λεπτό από το Ταμείο». Παράλληλα, εξήγησαν και διευκρίνισαν σχετικά με τις Παρατηρήσεις.

Του Ηλία Γιαννόπουλου