Επιδότηση 70% για ψηφιακή αναβάθμιση σε μικρές επιχειρήσεις

Επιδότηση 70% για ψηφιακή αναβάθμιση σε μικρές επιχειρήσεις

Δαπάνες: Hardware, λογισμικό, λογισμικό, αυτοματισμοί, eshop, μισθολογικές

«Τρέχει» νέο επενδυτικό πρόγραμμα ποιοτικής επιχειρηματικότητας με «ψηφιακό βήμα» εμπρός, επιδότηση 70% των επιλέξιμων δαπανών και… «χωρίς ίδια συμμετοχή», μετά την πρόσκληση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του επενδυτικού προγράμματος είναι:

•Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας

•Ενίσχυση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της χρήσης και ποιότητάς τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φάκελο υποψηφιότητας μπορούν να καταθέσουν:

-πολύ μικρές (έως 10 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού έως 2 εκατ. ευρώ)

-και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζομένους και κύκλος εργασιών της ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού έως 10 εκατ. ευρώ)

Οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι:

-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ (μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις – ετήσιες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

-και ΝΕΕΣ (δεν έχουν κλείσει δύο πλήρεις – ετήσιες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν σε κάθε περίπτωση συσταθεί μέχρι 07/07/2020).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν πρέπει να αφορούν σε:

1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού

• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)

• Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας

• Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

2. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

3. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η επιδότηση ανέρχεται σε 70%.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο:

•Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας)

•Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι απαραίτητος

•Είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης

•Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την (εκ των υστέρων) εξόφληση των παραστατικών, κατά τον κείμενη νομοθεσία (ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων απόδειξη ύπαρξης μετρητών).

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το λιγότερο 10.000 και μέχρι 60.000 ευρώ.

ΟΛΑ ΚΑΛΑ, ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…

Κι ενώ μέχρι εδώ όλα… «διαβάζονται μια χαρά», πρέπει να καταστεί σαφές ότι και το πρόγραμμα αυτό (όπως και κάθε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα) για την επιλογή των τελικών δικαιούχων διαθέτει συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης για εξαγωγή των τελικών εγκριτικών αποτελεσμάτων (συγκεκριμένα κριτήρια και υπο-κριτήρια, βαθμό ανά κριτήριο, συντελεστή στάθμισης ανά κριτήριο).

Όμως, τα αμέσως παραπάνω είναι απολύτως τεχνοκρατικά στοιχεία και χρήζουν ανάλυσης σε συνεργασία με ένα σύμβουλο (προβλέπεται σχετική δαπάνη) επενδύσεων – προγραμμάτων ΕΣΠΑ, προκειμένου να διευκρινιστούν απολύτως και οι δυνατότητες – πιθανότητες υπαγωγής (προ-βαθμολόγηση).

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Πολύ καλό επενδυτικό πρόγραμμα για κάθε επιχείρηση, που χρειάζεται και πιστεύει στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό της με «ψηφιακό βήμα» μπροστά, που κρίνει απαραίτητο ότι απαιτείται ο συγχρονισμός της με τη νέα… τηλε-επιχειρηματικότητα και το διαμορφούμενο νέο επιχειρηματικό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πολύ καλή επιδότηση, ανερχόμενη σε 70%.

Σημαντικό ότι η ίδια συμμετοχή αποδεικνύεται με την πληρωμή των τιμολογίων – παραστατικών δαπανών (παρά το γεγονός ότι, όταν αποδεδειγμένα υπάρχει, και βαθμολογείται και βοηθάει πάρα πολύ στην ολοκλήρωση της επένδυσης).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός / Οικονομολόγος