«Κυλιόμενος» Αναπτυξιακός Νόμος: Νέα προκήρυξη την 1η Αυγούστου για μικρές επιχειρήσεις

«Κυλιόμενος» Αναπτυξιακός Νόμος: Νέα προκήρυξη  την 1η Αυγούστου για μικρές επιχειρήσεις

Δε θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Αντίθετα, θα ακολουθήσει αμέσως η φάση της αξιολόγησης του κύκλου που κλείνει και από την 1η Αυγούστου θα ανοίξει νέος κύκλος (νέα προκήρυξη) των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Οι γενικές αρχές και για τα δύο υπο-προγράμματα – καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2016 είναι:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

-Ατομική επιχείρηση

-Εμπορική εταιρία

-Συνεταιρισμός

-Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

-Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

-Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

-Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

-Οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον: Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 300.000 ευρώ, θα πρέπει να τηρούν Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

-Δημιουργία νέας μονάδας

-Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

-Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ή

-Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών

-Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δε σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων σχεδόν των τομέων της οικονομίας (Πρωτογενής – Γεωργία & Κτηνοτροφία, Δευτερογενής – Μεταποίηση και Τουρισμός).

Ειδικότερα, στους «δημοφιλέστερους» οικονομικούς κλάδους:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:

–Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*

–Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού

–Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*

–Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*

–Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

–Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)

–Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

–Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4122/27-11-2017 η τροποποίηση και συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος).

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης, εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου

β. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

γ. με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών

δ. με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια, και μηχανολογικό εξοπλισμό,) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

Β. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΔΑΝΕΙΟ):

α. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή

β. ακόμα και με επιστολή – Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου κατά τα ανωτέρω.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

Μεγάλες Επιχειρήσεις : 500.000 ευρώ

Μεσαίες Επιχειρήσεις : 250.000 ευρώ

Μικρές Επιχειρήσεις : 150.000 ευρώ

Πολύ Μικρές : 100.000 ευρώ

ΚΟΙΝΣΕΠ : 50.000 ευρώ.

ΤΗΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ως εξής:

3 χρόνια για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

5 χρόνια για Μεσαίες Επιχειρήσεις

7 χρόνια για Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτηριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτηριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων.

Τέλος, για κτήρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Στο πλαίσιο των προκηρύξεων προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης, αλλά και Ειδικές Κατηγορίες Επενδύσεων.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος