Πίνακας αποτελεσμάτων του Leader Μεσσηνίας μέσα στον Αύγουστο

Πίνακας αποτελεσμάτων  του Leader Μεσσηνίας μέσα στον Αύγουστο

Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες αναμένεται τελικά να δημοσιοποιηθεί ο Προσωρινός Κατάλογος Αποτελεσμάτων της 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα (επενδυτικές προτάσεις που κατατέθηκαν τον Αύγουστο 2019) του Leader Μεσσηνίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στον πίνακα θα αναφέρονται οι «αποδεκτές» και «μη αποδεκτές» επενδυτικές προτάσεις που κατατέθηκαν, καθώς και η γενική αιτιολογία (ο λόγος απόρριψης) στην περίπτωση μη παραδεκτής πρότασης.

Τα αποτελέσματα της διοικητικής διαδικασίας ελέγχου – αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν ανά υποδράση, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία αξιολόγησης, τα οποία παρουσιάζονται σε Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου κάθε αίτησης στήριξης αποστέλλονται ατομικά σε κάθε δυνητικό δικαιούχο.

Ο παραπάνω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Ο δυνητικός δικαιούχος, κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) βάσει σχετικού ΟΔΗΓΟΥ, έχει δικαίωμα να υποβάλει την προσφυγή του επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της έγγραφης ενημέρωσής του.

Συμπεραίνεται εύκολα ότι ο προσωρινός κατάλογος έχει σημασία για τις «μη αποδεκτές» προτάσεις, αφού οι «αποδεκτές» δεν μπορεί παρά να συμπεριληφθούν και στον τελικό – οριστικό κατάλογο.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΩΝΑ»

Η «Πάρνωνας Α.Ε.» (αντίστοιχη Αναπτυξιακή Εταιρεία) παρέλαβε ήδη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ανήρτησε τα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Ανατολική Πελοπόννησος – Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”».

Έτσι, με βάση τη χρονο-διαδικασία αξιολόγησης των επιμέρους προγραμμάτων Leader της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η αξιολόγηση του προγράμματος Leader Μεσσηνίας ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα παραδοθούν στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. προς ανάρτηση.

Επιμέλεια Στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/ Οικονομολόγος