60% κρατική αρωγή σε όσους έπαθαν ζημιές από τους ανεμοστρόβιλους πέρυσι

60% κρατική αρωγή σε   όσους έπαθαν ζημιές από τους ανεμοστρόβιλους πέρυσι

Την απόφαση οριοθέτησης των περιοχών της Καλαμάτας όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κτήρια από τους ανεμοστρόβιλους πέρυσι στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου, υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Οι περιοχές που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από τον ανεμοστρόβιλο του Σεπτεμβρίου είναι η Κοινότητα Καλαμάτας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας και από αυτόν του Νοεμβρίου η Κοινότητα Θουρίας της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας, του Δήμου Καλαμάτας.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.).

Προθεσμίες
Ο ιδιοκτήτης (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο έχων την πλήρη κυριότητα) ή ο διαχειριστής (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από ανεμοστρόβιλο πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης των υπουργών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου.

Ο ιδιοκτήτης ή όλοι οι συνιδιοκτήτες ή ο ειδικός διαχειριστής, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής ή για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή εντός προθεσμίας 12 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Δικαιούχοι της στεγαστικής συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τους ανεμοστρόβιλους και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

Δωρεάν Κρατική Αρωγή
H στεγαστική συνδρομή συνίσταται από 60% δωρεάν κρατική αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 40% άτοκο δάνειο για τους δικαιούχους δανειολήπτες, η οποία χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα του συμβάντος περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι, δωρεάν κρατική αρωγή δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της στεγαστικής συνδρομής εξολοκλήρου υπό μορφή άτοκου δανείου.

Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη δωρεάν κρατική αρωγή από την αρμόδια υπηρεσία.

Δε θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή σε κτήρια που την ημέρα του συμβάντος ήταν εγκαταλελειμμένα.

Επιχειρήσεις
Στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν βάσει των Κανονισμών 2014/651, 2014/702 και 2014/1388, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση ως επιχείρηση νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Για τις επιχειρήσεις στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η στεγαστική συνδρομή και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνει ο δικαιούχος για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστους αποκατάστασης της ζημίας (επιλέξιμες δαπάνες), ήτοι του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου, όπως αυτό εκτιμάται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η στεγαστική συνδρομή και επιστρέφεται εντόκως από το δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.

Η στεγαστική συνδρομή χορηγείται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλο δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις η έγκριση στεγαστικής συνδρομής ανακατασκευής ή αποπεράτωσης ή αυτοστέγασης, καθώς και η άδεια επισκευής του πληγέντος κτιρίου, πρέπει να χορηγούνται εντός 4 ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος πρέπει να συνάπτεται και η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.

Ειδικά στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της στεγαστικής συνδρομής καταβάλλεται εντός 4 ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.

Ανακατασκευή και επισκευή
Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτηρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια υπηρεσία ως επικινδύνως ετοιμόρροπα ή ολοσχερώς κατεστραμμένα, που κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά το συμβάν με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχει προηγηθεί της κατεδάφισης αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία. Και τέλος, αυτά που είναι δομημένα από ευτελή υλικά (ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνα ετοιμόρροπα, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, ουσιαστικής αποκατάστασης, δηλαδή επισκευής που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.

Επίσης, η απόφαση προβλέπει επισκευές κτηρίων, ενώ καθορίζονται και οι τιμές αποζημίωσης για όλες τις κατηγορίες.

Το ποσό της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτηρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έγκριση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και οι επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.

Το ποσό για αποπεράτωση κτηρίου χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έγκριση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.

Το ποσό της στεγαστικής συνδρομής για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτήριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.

Το ποσό της στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτηρίου χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έκδοση της άδειας επισκευής και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 5.000 ευρώ, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι της στεγαστικής συνδρομής υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων τους να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.

Δάνεια
Τα δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτηρίου ορίζεται σε 15 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα γίνει σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτηρίων ορίζεται σε 25 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα γίνει σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.

Τα δάνεια θα βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.τ.λ., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α΄ 178).

Της Βίκυς Βετουλάκη