Αφορολόγητες δωρεές & γονικές παροχές μόνο για αγορά πρώτης κατοικίας και έως 150.000 ευρώ

Αφορολόγητες δωρεές & γονικές παροχές μόνο για αγορά πρώτης κατοικίας και έως 150.000 ευρώ

Δωρεές από Έλληνα κάτοικο του εξωτερικού, γονικές παροχές ή δωρεές προς τα παιδιά για αγορά πρώτης κατοικίας έως και 150.000 ευρώ, είναι πλέον αφορολόγητες.

Πιο συγκεκριμένα, με το Ν. 4714/2020 ορίζεται ότι:

1. Απαλλάσσεται από το φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, με την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, ενώ η μεταβιβαζόμενη περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στην αλλοδαπή για το διάστημα των δέκα ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς, καθώς και ότι η δωρούμενη κινητή περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη (δεν αρκεί δηλαδή να βρίσκεται απλώς κατατεθειμένη σε πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. του εξωτερικού). Στην απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

2. Οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας, δεν φορολογούνται πλέον αυτοτελώς (με συντελεστή 10%), αλλά είναι αφορολόγητες μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ. Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών/γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά/γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου, για το οποίο έτυχε το τέκνο της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

3. Αφορολόγητες είναι οι δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών των γονέων προς τα τέκνα τους, για την αγορά πρώτης κατοικίας, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή από 31/07/2020).

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ…

Μέχρι σήμερα οι χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους φορολογούνταν με συντελεστή 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ. Τώρα, μετά τη συγκεκριμένη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, προσφέρεται η δυνατότητα στις οικογένειες και συγκεκριμένα στα παιδιά, να λάβουν σημαντικά χρηματικά ποσά για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Για παράδειγμα, σήμερα δωρεά 20.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10% και συγκεκριμένα θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 2.000 ευρώ. Για 150.000 ευρώ ο φόρος σήμερα φθάνει τις 15.000 ευρώ, ενώ με τις αλλαγές που προωθούνται ο φόρος μηδενίζεται.

Για ποσό χρηματικής δωρεάς 300.000, ο φόρος θα περιοριστεί στο ποσό των 1.500 ευρώ, δεδομένου ότι το πρώτο κλιμάκιο (για ποσά από 150.000 έως 300.000 ευρώ) έχει συντελεστή 1%. Σήμερα ο φόρος ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος