Ακυρώθηκε απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Τριφυλίας για έκπτωση 20% σε βεβαιωμένες οφειλές

Ακυρώθηκε απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Τριφυλίας για έκπτωση 20% σε βεβαιωμένες οφειλές

Ακυρώθηκε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας για έκπτωση 20% σε βεβαιωμένες οφειλές, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικ. Παπαθεοδώρου, επειδή «δε στηρίζεται σε καμία νομοθεσία» και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε αιτιολογία και μάλιστα ειδική και επαρκής.

Στην απόφαση του Συντονιστή με θέμα «Έλεγχος νοµιµότητας της µε αριθ. 78/2020 Α.∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α Τριφυλίας µε θέµα: “Εκπτώσεις σε λογαριασµούς Ύδρευσης της ∆ΕΥΑΤ”», η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΠΧ8465ΘΠ4-Ω6Α, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Η αρ. 78/2020 Α.∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α Τριφυλίας αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα της ∆ιαύγειας την 29-05-2020 και περιήλθε στην υπηρεσία µας µε το υπ’ αριθ. 1554/22-06-2020 έγγραφο της ∆ΕΥΑΤ (αρ. πρωτ. εισερχοµένου 104753/30-06-2020). Στις 23-07-2020 µε το υπ’ αριθ. 104753 έγγραφο της υπηρεσίας µας ζητήθηκαν συμπληρωµατικά στοιχεία από την ∆.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας και ως εκ τούτου διακόπηκε η προθεσµία, η οποία άρχισε εκ νέου µε την περιέλευση των αιτηθέντων στοιχείων στην Υπηρεσία µε το αριθ. πρωτ 2075/29-07-2020 απαντητικό έγγραφο της ∆ΕΥΑΤ (αρ. πρωτ. εισερχοµένου 129681/04-08-2020). Ως εκ τούτου η παρούσα εκδίδεται αρµοδίως κατά χρόνο, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσµία δύο (2) µηνών ̟ου θέτει το άρ. 226 του ν. 3852/2010. Στην προκειµένη περίπτωση µε την αριθ. 78/2020 Α.∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α Τριφυλίας αποφασίζεται οµόφωνα η έγκριση της έκπτωσης 20% σε όλες τις βεβαιωµένες οφειλές των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων, στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής της οφειλής τους και µόνο, για οφειλές τουλάχιστον οκτώ (8) ανεξόφλητων λογαριασµών…». Καταληκτικά σημειώνεται πως, «Επειδή, στο αρ. πρωτ. 2075/29-07-2020 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Τριφυλίας σε απάντηση του αρ. πρωτ. 104753/23-07-2020 εγγράφου της υπηρεσίας µας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: « σας ενηµερώνουµε ότι η απόφαση 78/2020 που έλαβε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Τριφυλίας δεν στηρίζεται σε καµία νοµοθεσία και λήφθηκε µόνο για να εξυπηρετήσει τη ∆ΕΥΑΤ ώστε να εισπράξει ανεξόφλητους λογαριασµούς από καταναλωτές της οι οποίοι είναι υπερχρεωµένοι και µε τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη ρευστότητα στα ταµειακά διαθέσιµα της ∆ΕΥΑΤ.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ακυρώνουµε την 78/2020 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης…».