Εμποροπανήγυρη Κυπαρισσίας φέτος όχι

Εμποροπανήγυρη Κυπαρισσίας φέτος όχι

Η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας δεν προτίθεται, κατά πώς φαίνεται, να διοργανώσει φέτος την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Κυπαρισσίας κατά τις ημέρες εορτασμού της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, καίτοι έχουν ληφθεί αποφάσεις για τη διοργάνωση και λειτουργία της, κι αυτό «αποκαλύφθηκε» έμμεσα στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής!

Δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ήταν η «Έγκριση του πρακτικού της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση & λειτουργία Λούνα Παρκ, στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας (Ο.Τ. 111, ΠΕ3)». Όπως, μεταξύ άλλων, αναγράφεται στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΤΤΛΩΗΕ-Φ5Γ, ο πρόεδρος είπε: «Σύμφωνα με την αριθ.132/2020 απόφαση Δ.Σ. αποφασίσθηκε η εκμίσθωση του χώρου του Οικοδομικού Τετραγώνου 111 της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ3, της Δ.Κ. Κυπαρισσίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων, για το χρονικό διάστημα από 12-09-2020 έως και 18-09-2020. Με την αριθ. 180/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας. Στις 24-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου, έγινε η δημοπρασία, στην οποία δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόμενος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας συνέταξε το αριθ. 10875/24-08-2020 Πρακτικό, με το οποίο κηρύσσει τη δημοπρασία ως άγονη και το οποίο καταθέτει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση».

Από την πλευρά της, η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και «εγκρίνει το αριθ. 10875/24-08-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου του Οικοδομικού Τετραγώνου 111 της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ3, της Δ.Κ. Κυπαρισσίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων και κηρύσσει τη δημοπρασία ως άγονη. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2020».

Εάν ήταν στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας η διοργάνωση και διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στην προχθεσινή απόφαση θα συμπεριλαμβανόταν η επανάληψη του διαγωνισμού ή, έστω, ότι η εκμίσθωση θα γίνει λόγω κατεπείγοντος με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον βέβαια η νομοθεσία προβλέπει και επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αφού δεν ελήφθη απόφαση για νέα διαδικασία, είτε διαγωνισμού είτε απευθείας διαπραγμάτευσης, για λούνα παρκ, θεωρείται αυτονόητο πως δεν είναι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας η διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου