«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Ιουνίου 1937: Τέσσαρες «γκάγκστερς» απήγαγον έξω της Μεσσήνης μίαν πολύφερνον νεανίδα

«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Ιουνίου 1937:  Τέσσαρες «γκάγκστερς» απήγαγον έξω της Μεσσήνης μίαν πολύφερνον νεανίδα

Την εφίμωσαν υπό την απειλήν περιστρόφων

Του επί τόπου μεταβάντος διευθυντού της συντάξεώς μας Ιω. Αναπλιώτη

Θρασυτάτη απαγωγή πολυφέρνου νέας έλαβε χώραν προχθές έξωθι της Μεσσήνης  – Πιπερίτσης παρά την θέσιν  «Μπεμπόνι» υπό τας εξής δραματικά προτάσεις:

Ο εκ Βρωμοβρύσεως Βασίλειος Σαραντάκης από μακρού χρόνου επολιόρκει την εικοσαέτιδα Ελένην Δημητροπούλου προτείνων εις αυτήν γάμον. Η Δημητροπούλου όμως επανειλημμένως του είχε δώσει να εννοήση ότι δεν ήτο διατεθειμένη να δεχθή την πρότασίν του. Κατόπιν τούτου ο Σαραντάκης κατέστρωσε το σχέδιον της απαγωγής το οποίον εξετέλεσε προχθές βοηθούμενος υπό των δύο αδελφών του Ιωάννου και Φιλίππου και του εκ Μαυροματίου φίλου του Ν. Πετροπούλου.

Άπαντες οι ανωτέρω, φέροντες όπλα, εκαιροφυλάκτησαν παρά την θέσιν «Μπεμπόνι» οπόθεν θα διήρχετο η Δημητροπούλου επιστρέφουσα εκ Μεσσήνης εις το χωρίον της. Πράγματι αύτη ενεφανίσθη περί την 7ην μ.μ. συνοδευομένη υπό του εξαδέλφου της Γεωργίου Κόκκαλη.

Ο Βασίλειος Σαραντάκης και οι συνοδεύοντες αυτόν, όταν οι δύο νέοι επλησίασαν τους επρότειναν τα περίστροφά των και συνέστησαν εις μεν τον Κόκκαλην να απομακρυνθή, εις δε την νέαν να τους ακολουθήση. Εις άρνησιν αμφοτέρων να εκτελέσουν τας διαταγάς των ο Σαραντάκης υπό την απειλήν πάντοτε των περιστρόφων, εφίμωσε την νέαν. Ακολούθως ετράπησαν όλοι εις φυγήν σύροντες βιαίως την ατυχή νέαν.

Η απαγωγή αύτη γνωσθείσα εις την Μεσσήνην  επροξένησε ζωηροτάτην εντύπωσιν, πάραυτα δε αστυνομικά όργανα υπό τον ανθυπασπιστήν Σαββίδην ετέθησαν εις καταδίωξιν των απαγωγέων. Τας εσπερινάς ώρας κατόπιν δραστηρίων ενεργειών κατόρθωσαν να συλλάβουν τον Ιωάννην Σαραντάκην χωρίς όμως και να ανακαλύψουν το κρυσφύγετον των λοιπών απαγωγέων.

Ο πατήρ της απαχθείσης τον οποίον συνήντησε συντάκτης μας εις την Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής Μεσσήνης είναι απαρηγόρητος δια την απαγωγήν της θυγατρός του, εδήλωσε δε ότι επ’ ουδενί λόγω θα στέρξη εις την ένωσιν της θυγατρός του μετά του Σαραντάκη τον οποίον θεωρεί κακοποιόν. Ας σημειωθή ότι η απαχθείσα είναι κληρονόμος μεγάλης περιουσίας καθ’ όσον ο πατήρ της είναι ο ευπορώτερος του χωρίου του.

-Η περιπετειώδης σύλληψις των δραστών

-Όταν μία νέα είναι πολύφερνος!

-Αι περιπλανήσεις του ζεύγους ανά τα χωρία της Μεσσήνης

-Τι ισχυρίζεται ο συλληφθείς δράστης Β. Σαραντάκης

Η βιαία απαγωγή της πολυφέρνου εικοσαέτιδος Ελένης Δημητροπούλου, η οποία διεπράχθη υπό τόσον δραματικάς συνθήκας και συνεκλόνισεν ολόκληρον την κοινωνίαν της Μεσσήνης, χάρις εις τας αληθώς δραστηρίους και απολύτως ψυχολογημένας ενεργείας της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης, διελευκάνθη πλήρως, ανακαλυφθέντος του κρησφυγέτου του θρασυτάτου απαγωγέως και της απαχθείσης και συλληφθέντων όλων των συνεργών και του κυρίου δράστη της απαγωγής.

Από της εσπέρας της παρελθούσης Πέμπτης, εορτής της Αναλήψεως, οπότε έλαβε χώραν η πρωτοφανής αυτή εις τα αστυνομικά χρονικά της Μεσσηνίας απαγωγή, εκινητοποιήθη ολόκληρος η δύναμις της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής της γείτονος προς σύλληψιν των δραστών. Ο Διοικητής Μοίραρχος Γ. Καντζηδάκης και ο υπασπιστής Λουκάς Σαββίδης επικεφαλής αποσπασμάτων ηρεύνων εντατικώς και μετά μεγίστης προσοχής τα πλησίον της Μεσσήνης χωρία δια την ανακάλυψιν του κρησφυγέτου των δραστών της απαγωγής, υποβληθέντες εις πλείστας όσαν ταλαιπωρίας. Ευτυχώς ότι αι προσπάθειαί των εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας και ο δράστης και οι συνεργοί της απαγωγής ευρίσκονται ήδη εις χείρας της δικαιοσύνης.

Πώς συνελήφθησαν

Ευθύς μετά την καταγγελίαν της απαγωγής  εις την Αστυνομίαν Μεσσήνης οι Χατζηδάκης και Σαββίδης κατέστρωσαν σχέδιον ολόκληρον ενεργείας δια την σύλληψιν των δραστών, κινητοποιήσαντες ολόκληρον την εις την διάθεσίν των ευρισκομένην δύναμιν της Χωροφυλακής.

Εκ των πρώτων συνελήφθησαν πλείστοι συγγενείς του δράστου Βασιλείου Σαραντάκη εις το χωρίον Βρωμόβρυση, οι οποίοι και υπεβλήθησαν εις εξαντλητικήν ανάκρισιν. Εκ  παραλλήλου αποσπάσματα χωροφυλακής είχον εξέλθη εις τα πέριξ χωρία ερευνώντα τους πάντας και τα πάντα και προσπαθούντα να τεθούν επί τα ίχνη των δραστών.

Επί δύο νύκτας και μίαν ολόκληρον ημέραν οι αστυνομικοί ευρίσκοντο εις πυρετώδη κίνησιν.

Ούτω την νύκτα της παρελθούσης Παρασκευής ο ανθυπασπιστής Σαββίδης κατόρθωσε να τεθή επί τα ίχνη των δραστών. Έχων υπονοίας ότι ούτοι θα είχον καταφύγει εις Μαυρομάτιον, όπου ο Βασίλειος Σαραντάκης είχε πολλούς συγγενείς, έστρεψε τας ενεργείας του προς τα εκεί ερευνών το χωρίον οικίαν προς οικίαν.

Περί την 9ην πρωινήν της χθες ο Σαββίδης μετά δύο χωροφυλάκων, έχων συγκεκριμένας πλέον πληροφορίας περί του κρησφυγέτου των δραστών, μετέβη εις την ολίγον έξωθι του Μαυροματίου εξοχικήν οικίαν του Πέτρου Γεωργοπούλου, θείου του κυρίως δράστου Βασ. Σαραντάκη, προς συνέχισιν της ερεύνης του. Όταν έφθασεν έξωθι της οικίας ταύτης – η οποία σημειωτέον είχε δύο εισόδους – ήκουσε συζήτησιν εντός αυτής.

Με πάσαν δυνατήν προφύλαξη επλησίασεν και ευρέθη αιφνιδίως αντιμέτωπος του Βασιλείου Σαραντάκη ισταμένου παρά την θύραν και της απαχθείσης Ελένης Δημητροπούλου καθήμενης επί καθίσματος και συνομιλούσης μετ’ αυτού.

Ο Σαραντάκης καταληφθείς εξ απήνης έσπευσε να είπη εις τον ανθυπασπιστήν:

-Εμείς είμαστε οι απαχθέντες.

Κατόπιν αυτού ο Σαββίδης προέβη εις την σύλληψιν αμφοτέρων, τους ωδήγησε δε αμέσως εις την Υποδιοίκησιν Μεσσήνης όπου υπεβλήθησαν εις ανάκρισιν.

Η απαγωγή

Εκ των στοιχείων τα οποία έχει ήδη εις χείρας της η ανάκρισις προκύπτουν τα εξής εν σχέσει με τας λεπτομερείας της απαγωγής.

Ο δράστης Βασίλειος Σαραντάκης απολυθείς προ καιρού εκ των τάξεων του στρατού επεδίδετο εις αγροτικάς ασχολίας εις Βρωμόβρυσιν όπου μετά των τεσσάρων άλλων αδελφών του διετήρουν μίαν μικράν περιουσίαν, η οποία πάντως δεν ήτο αρκετή δια να του εξασφαλίση μίαν ζωήν έστω και μετρίαν. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον εσκέφθη ότι θα ηδύνατο να λύση το πρόβλημα τούτο της ζωής του δια της απαγωγής της Ελένης Δημητροπούλου, την οποίαν «είχε βάλει στο μάτι» κατά την χαρακτηριστικήν έκφρασίν του. Σημειωτέον η Ελένη ήτο κληρονόμος σημαντικής πατρικής περιουσίας υπολογιζομένης εις 250 – 300.000 δραχμών. Και κατέστρωσε το σχέδιον της απαγωγής. Εξασφαλίσας την συνδρομήν του γυναικαδέλφου του αδελφού του Ιωάν. Παναγιωτοπούλου, του Νικ. Πετροπούλου και του αδελφού του Κωνσταντίνου – ίσως δε και των ετέρων δύο αδελφών του, του Ιωάννου και του Φιλίππου Σαραντάκη – εκαιροφυλάκτησεν την παρελθούσαν Πέμπτην μετά των ανωτέρω επί της δημοσίας οδού Μεσσήνης – Πιπερίτσης και ακριβώς παρά την θέσιν «Μπεμπόνι» αναμένων την διέλευσιν εκείθεν της απαχθείσης, η οποία συνοδευομένη υπό του εξαδέλφου της Γεωργ. Κόκαλλη είχε μεταβή εις την Ανάληψιν της Μεσσήνης λόγω της εορτής.

Περί την 7ην εσπερινήν ενεφανίσθησαν η Ελένη και ο εξάδελφός της Κόκκαλης επιστρέφοντες εις το χωρίον των. Οι ενεδρεύοντες όταν τους αντελήφθησαν ώρμησαν εναντίον των και ο Βασίλειος Σαραντάκης προτείνων το περίστροφόν του είπεν εις την νέαν:

-Έλα, Ελένη, πάμε. Θα σε κάνω γυναίκα μου.

Τόσον αυτή όσον και ο Κόκκαλης προέβαλον άρνησιν. Τότε έσυρε εκ της χειρός την Ελένην ο Σαραντάκης, βοηθούμενος και υπό του Ιωάν. Παναγιωτοπούλου και έσπευσε να εξαφανισθή εις τα πλησίον κτήματα. Ο Κόκκαλης εξηναγκάσθη υπό του ετέρου συνεργού εις την απαγωγήν Κωνσταντίνου Σαραντάκης να προχωρήση.

Αι περιπέτειαι του ζεύγους

Ο Βασίλειος Σαραντάκης, σύρων πάντοτε υπό την απειλήν του περιστρόφου του την ατυχή νέαν, περιεπλανήθη μετ’ αυτής εις τας σταφιδοαμπέλους προσπαθών να εύρη ασφαλές καταφύγιον. Περί το μεσονύκτιον της Πέμπτης το ζεύγος έφθασεν εις Ασλάναγα όπου ο Σαραντάκης εζήτησε κρησφύγετον εις οικίαν συγγενούς του.

Αρνηθέντος τούτου να παράσχη άσυλον εις αυτούς κατέφυγον εις μίαν πλησίον της Θουρίας καλύβην, όπου παρέμεινον – κατά τους ισχυρισμούς του δράστου – καθ’ όλην την ημέραν και την νύκτα της Παρασκευής φιλοξενηθέντες υπό τινός γέροντος, τον οποίον αρνείται να κατονομάση.

Εκεί ο Σαραντάκης επεχείρησε να διαφθείρη την Δημητροπούλου, αλλά συναντήσας πείσμονα άρνησιν αυτής υπεχώρησεν. Η Ελένη παρ’ όλας τας παρακλήσεις του δεν εδέχετο να συγκατατεθή εις τας προτάσεις του περί γάμου. Εν τούτοις ο δράστης διετήρη ακόμη ελπίδας τινάς ότι θα κατόρθωνε τελικώς να την μεταπείση δια τρίτων.

Ούτω χθες την πρωίαν μετέβη μετ’ αυτής εις Μαυρομάτιον και παρέμεινεν εις την οικίαν του θείου του Πέτρου Γεωργοπούλου. Οι εις Μαυρομάτιον συγγενείς του – οι οποίοι σημειωτέον είχον τρομοκρατηθή υπό της Αστυνομίας με την απειλήν της εκτοπίσεως αν δεν τον κατέδιδον – του συνέστησαν να σπεύση να παραδοθή εις τας αρχάς. Δεν επρόλαβεν όμως να λάβη οριστικήν απόφασιν επ’ αυτού καθ’ όσον εν τω μεταξύ συνελήφθη.

Ποιος ο δράστης

Ο κυρίως δράστης της θρασυτάτης ταύτης απαγωγής είναι μόλις 22 ετών, μάλλον κοντός, ισχνός – σχεδόν οστεώδης – και δεικνύει άνθρωπον ο οποίος δεν έχει επίγνωσιν των πράξεών του. Εις την Υποδιοίκησιν Μεσσήνης όπου τον είδομεν και συνωμιλήσαμεν μετ’ αυτού, του υπεβάλλομεν διαφόρους ερωτήσεις εις τας οποίας μας απήντα μετά περισσής αφελείας:

-Γιατί το έκαμες αυτό, Βασίλη;

-Μ’ αυτή είχαμε σχέσεις από καιρό. Μ’ άλλα λόγια, τα είχαμε «ψήσει» αλλ’ αυτή τελευταία δεν μου έδινε σημασία. Γι’ αυτό κι εγώ έκαμα την απαγωγή. Ενόμιζα ότι θα εδέχετο, οπότε θα περνούσαμε καλά γιατί αυτή έχει και περιουσία.

-Ώστε την αγαπούσες;…

Η φράσις αυτή έπεσε ως βόμβα εις τον Σαραντάκην οποίος ευρέθη εις αμηχανία.

-Λοιπόν την αγαπούσες;

-Δεν βαριέσαι, όχι.

Και εχαμήλωσε τα μάτια.

-Αλλά τότε γιατί την απήγαγες;    

-Νόμιζα ότι θα περνούσαμε καλά. Μ’ αυτήν θα εξησφάλιζα το μέλλον του.

Η απαχθείσα ανακρινομένη διέψευσε τον ισχυρισμόν του Σαραντάκη ότι δήθεν είχε συνάψει μετ’ αυτού ερωτικάς σχέσεις, εδήλωσεν δε ότι επ’ ουδενί λόγω συγκατατίθεται εις την μετ’ αυτού ένωσίν της. Παρομοίαν δήλωσιν έκαμε και ο πατήρ της.

Πάντως αι ανακρίσεις συνεχίζονται προκειμένου να καθορισθή η ευθύνη ενός εκάστου των δραστών της απαγωγής.