Ζητείται προσωπικό για στελέχωση του Κέντρου Υποστήριξης Πασχόντων από Άνοια στην Καλαμάτα

Ζητείται προσωπικό για στελέχωση του Κέντρου Υποστήριξης Πασχόντων από Άνοια στην Καλαμάτα

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι Δικαιούχος της πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένη  στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045562.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, η ΙASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία:

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Α1 – Ψυχίατρος ή Νευρολόγος (1 Πλήρους Απασχόλησης)

      Τίτλος σπουδών , Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας,  Άδεια άσκησης Ιατρικού     

      επαγγέλματος , Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο , ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών     

Α2 – Ψυχολόγος (2 άτομα Μερικής Απασχόλησης)

        Τίτλος σπουδών (ΑΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Α3 – Κοινωνικός/ή Λειτουργός (1 Πλήρους Απασχόλησης)

        Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Α4 – Εργοθεραπευτής/τρια (1 Πλήρους Απασχόλησης)

        Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ), Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Α5 – Φυσιοθεραπευτής/τρια (1 Μερικής Απασχόλησης)

        Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Α6 – Νοσηλευτής/τρια (1 Πλήρους Απασχόλησης)

        Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Α7 – Διοικητικός Υπάλληλος (1 Πλήρους Απασχόλησης)

        Απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ), Πιστοποιητικό γνώσης  Η/Υ

Α8 – Γενικών Καθηκόντων (1 Πλήρους Απασχόλησης)

        Απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ)

Επίσης αναζητούνται συνεργάτες (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) για την Λογιστική Παρακολούθηση της Πράξης καθώς και Τεχνικός Ασφαλείας.  Τίτλος Σπουδών και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Επαγγελματική Εμπειρία και για τις 2 συνεργασίες .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα της         IASIS AMKE: www.iasisamke.gr