Ένα «Πελοποννησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ» για όλες τις επιχειρήσεις

Ένα «Πελοποννησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ» για όλες τις επιχειρήσεις

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων

«Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών». Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας και της Μεσσηνίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 9.500.000 ευρώ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έως 11/12/2020.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η επιδότηση ανέρχεται σε 60% και ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 10.000 και μεγαλύτερος των 330.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

•ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

-Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής έχουν:

α) νομικά πρόσωπα ή

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

ΔΑΠΑΝΕΣ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο προϋπολογισμός / επιμέρους δαπάνες κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να τηρεί μια συγκεκριμένη διάρθρωση (οι επιμέρους κατηγορίες δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου):

•Επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις, έως 50%

•Μηχανήματα – εξοπλισμός, έως 90%

•Άυλα στοιχεία ενεργητικού, έως 60%

•Τεχνολογική αναβάθμιση, έως 40%

•Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έως 15%

•Συμμετοχή σε Εκθέσεις, έως 20%

•Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού), έως 25%

•Λειτουργικές δαπάνες, έως 10%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.

Ο κατάλογος των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) είναι πολύ μεγάλος, έτσι ώστε να «χωράνε» πάρα πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ομαδοποιημένα οι «δημοφιλέστεροι» επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. είναι:

•Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτήρια (οικοδομικών λίθων)

•Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

•Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

•Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

•Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

•Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

•Ποτοποιία

•Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα

•Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

•Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες

•Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

•Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

•Κατασκευή και παραγωγή και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και εγκατάστασης μιας μεγάλης σειράς δραστηριοτήτων

•Κατασκευαστικές εργασίες

•Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (μεγάλης σειράς δραστηριοτήτων)

•Χερσαίες μεταφορές επιβατών

•Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης

•Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

•Ταχυδρομικές δραστηριότητες και υπηρεσίες

•Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

•Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

•Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

•Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

•Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

•Δραστηριότητες παροχής ποτών (καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια κ.τ.λ.)

•Έκδοση εφημερίδων

•Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές

•Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού και διάθεσης διαφημιστικού χρόνου

•Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

•Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

•Νομικές δραστηριότητες

•Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου• παροχή φορολογικών συμβουλών

•Υπηρεσίες Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κ.τ.λ.

•Διαφημιστικά γραφεία,

•Φωτογραφικές δραστηριότητες

•Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

•Κτηνιατρικές δραστηριότητες

•Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

•Δραστηριότητες καθαρισμού

•Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κ.λπ.)

•Υπηρεσίες συσκευασίας

•Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

•Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

•Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων

•Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου και Φυσιοθεραπείας

•Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

•Υπηρεσίες γυμναστηρίων,

•Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες (παιδότοπος, διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, π.χ. γάμων και συναφών)

•Δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (καθαριστήρια, κουρεία κ.τ.λ.)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων προτάσεων θα προκύψει μετά από συγκριτική / ανταγωνιστική αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολόγησης (αναγκαία βάση τα 50 μόρια στα 100):

1. Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή Κύκλου Εργασιών (ΜΚΕ) τελευταίας διετίας / τριετίας (για Υφιστάμενες επιχειρήσεις)

2. Κέρδη/κύκλος εργασιών(για Υφιστάμενες επιχειρήσεις)

3. Κέρδη/κύκλος εργασιών(για Υφιστάμενες επιχειρήσεις)

4. Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου (για όλες τις επιχειρήσεις)

5. Καινοτομικός χαρακτήρας επενδυτικού σχεδίου (για όλες τις επιχειρήσεις)

6. Συσχέτιση με την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης(RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου (για όλες τις επιχειρήσεις)

7. Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού (για όλες τις επιχειρήσεις)

8. Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης(για όλες τις επιχειρήσεις – δεν είναι απαραίτητη η ίδια συμμετοχή, αλλά βαθμολογείται)

9. Χρονοδιάγραμμα εργασιών & ρεαλιστικότητα (για όλες τις επιχειρήσεις)

10. Εμπειρία εταίρου /εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης (μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)

11. Επίπεδο εκπαίδευσης (μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/ Οικονομολόγος