Οικονομική ενίσχυση αλιέων για παύση δραστηριότητας λόγω κορωνοϊού

Οικονομική ενίσχυση αλιέων για παύση δραστηριότητας λόγω κορωνοϊού

Οικονομικά θα ενισχυθούν οι αλιείς που λόγω της πανδημίας έπαυσαν προσωρινά τη δραστηριότητά τους με πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόκειται για το Μέτρο 3.1.9«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η πρόσκληση με τις λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, με την οποία θα ανακοινωθούν και οι προθεσμίες που θα ισχύσουν.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των οικονομικών αυτών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει:

-Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια/ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων.

-Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται), σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη όσο και κατά καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

-Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Ενίσχυση
Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα μπορεί να υπολογισθεί η παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εξαιτίας του κορωνοϊού, είναι από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αλλά το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ορισθεί σύντομα.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

  Μηχανότρατες Γρι-γρι Σκάφη που αλιεύουν Μεγάλα Πελαγικά Είδη Σκάφη Παράκτιας Αλιείας
Μηνιαία αποζημίωση σε ευρώ/GT 189,33 343,58 450,50 267,75
Ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ευρώ 10.000 8.000 4.000 900
Μέγιστη μηνιαία αποζημίωση ευρώ 24.000 24.000 15.000 4.500

Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρώνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης.

Στην αίτηση αυτή ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Οι δε δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 213-1501151 και τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, τηλ. 213-1501186.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας Μεσσηνίας, τηλ. 2721361222.

Της Βίκυς Βετουλάκη