Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έρχεται “επιστραπτέα προκαταβολή”

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έρχεται “επιστραπτέα προκαταβολή”

«Περιφερειακό Δάνειο» όπως «Κρατικό Δάνειο»…

Έρχεται «επιστρεπτέα προκαταβολή» από το ΠΕΠ Πελοποννήσου. Πιθανός τίτλος προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Μη σας μπερδεύει ο τίτλος «επιστρεπτέα προκαταβολή». Ουσιαστικά, πρόκειται για «περιφερειακό δάνειο», αλλά ακόμα «καλύτερο» από αυτό που γνωρίζει ήδη η αγορά ως «κρατικό δάνειο» – «επιστρεπτέα προκαταβολή» και ο τρίτος κύκλος της τρέχει παράλληλα αυτό το καιρό. 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Προσοχή, όμως, στα βασικά:

•Θα είναι επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, που θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος.

•Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί για το «περιφερειακό δάνειο» είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη θα γίνει βάσει των δηλωθέντων αντικειμενικών οικονομικών στοιχείων, κυρίως με το έντυπο Ε3 2019).

•Η αιτούσα επιχείρηση πρέπει να έχει έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

•Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

•Ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα (90) μέρες.

•Απαραίτητο δικαιολογητικό (μεταξύ άλλων) για την είσπραξη της ενίσχυσης είναι και η πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς, πλην Κεντρικής Διοίκησης, σε ισχύ. 

Σημειώνεται ότι εάν δεν υπάρχει «λευκή» φορολογική ενημερότητα, κατατίθεται «Πίνακας Οφειλών προς ΔΟΥ». Στη τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατό να παρακρατηθεί από την ενίσχυση, ποσοστό 30%. 

Αμέσως παρακάτω, κατά αναλογία με τα ανάλογα προγράμματα άλλων Περιφερειών που «τρέχουν» ήδη (π.χ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) θα αναλύσουμε τα βασικότερα και πιο κρίσιμα σημεία, περιμένοντας την προκήρυξη (οδηγό εφαρμογής) του προγράμματος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που θα λύσει όποιες απορίες υπάρχουν ακόμα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 και μέγιστο τα 50.000 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: 

•των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 

•των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 

•του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 

•του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση 

•του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους 

•Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Το άθροισμα των εξόδων, που προκύπτουν από τις παραπάνω κατηγορίες, να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: 

Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Έντυπο υποβολής 

2. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet 

3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ 

4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα, περί αλήθειας δηλούμενων και γνώσης της προκήρυξης και περί λήψης άλλων ενισχύσεων 

5. α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. 

6. α) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού Ε4) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. β) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ή όσων εξ αυτών υπάρχουν 

7. Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων 

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 

*Έντυπα Ε3 και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

*Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 

*Έντυπα Ε3 και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

8. Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (τόσο του 2019, όσο και του 2020) 

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 

Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης 

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης 

Γ. Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση. 

9. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος