«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Σεπτεμβρίου 1901: Από την πανήγυριν Μελιγαλά

«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Σεπτεμβρίου 1901: Από την πανήγυριν  Μελιγαλά

-Γενική απραξία

-Η συρροή του κόσμου

-Τα έκτακτα τραίνα

-Συμμορία λωποδυτών

-Διάφορα μικροεπεισόδια

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ. Χθες ήτο η τελευταία ημέρα της μεγάλης εμπορικής πανηγύρεως και ολόκληρος ο χώρος εκείνος ο φιλοξενήσας επί τέσσαρας ημέρας χιλιάδας κόσμου ποικίλλου εις προελεύσεις και αμφιέσεις και ηλικίας και… ιδιοτροπίας, απηλευθερώθη, ανέπνευσε και η προτέρα ησυχία βασιλεύει επ’ αυτού ήδη. Σήμερον δια διαφόρων υποζυγίων μεταφέρονται και τα τελευταία λείψανα των παραγκών υπό τα γιουχαρίσματα και τα συνήθη κροτήματα των υπολειπομένων.

Κατά τους ακριβεστέρους υπολογισμούς ο προσελθών εφέτος κόσμος υπερέβη τας δέκα χιλιάδες, μεταξύ του οποίου διεκρίθησαν υπό το άγρυπνο όμμα της Αστυνομίας και καμιά εικοσαριά λωποδύται εκ Σμύρνης, Κωνσταντινουπόλεως και λοιπών κέντρων της Ανατολής. Οι γνωσθέντες κρατούνται ακόμη εις το αστυνομικόν κρατητήριον μέχρι της τελείας αναγνωρίσεως αυτών, καίτοι μεταξύ των όλοι αυτοί κάλλιστα γνωρίζονται. Μεταξύ αυτών των διασήμων εξοχοτήτων διακρίνεται και ο κεντρικός πράκτωρ των ζωοκλεπτών της Πελοποννήσου Φύφτος εκ Βαλτετσίου, συλληφθείς υπό του δικ. κλητήρος Καμπούρη δια πολιτικόν χρέος. Κατά την σύλληψίν του μάλιστα παρετηρήθη το ενδιαφέρον όλων των ανεπιστελλόντων μελών της εταιρείας ταύτης, άτινα εις εκατόν και πλέον ανερχόμενα έσπευσαν ν’ απελευθερώσωσι τον αρχηγόν των δια διαφόρων συστάσεων καλής διαγωγής!

***

Κατά την πρώτην ημέραν επεκράτησε γενική απραξία εις την αγοράν και οι έμποροι ανέμενον με εσταυρωμένας τας χείρας αγοραστάς. Μόνον την Κυριακήν και χθες εγένετο εργασία, αλλά και αύτη πολύ ασθενής. Ο λόγος είναι η έλλειψις χρημάτων. Εφέτος μάλιστα έγινε σωστή επιδρομή εμπορική, διότι ηλπίζετο κίνησις χρήματος λόγω των προϊόντων. Και έτσι την έπαθαν. Εκ της μεγάλης μάλιστα εμπορικής συρροής η εκ των ενοικίων και των ωνίων είσπραξις ανήλθε παρ’ ελπίδα εις δραχμάς δώδεκα χιλιάδας υπέρ της Εκκλησίας. Άπαντα τα χρήματα ταύτα παραληφθέντα υπό του Δημάρχου και του Γραμματέως της Νομαρχίας Παπαγεωργακοπούλου, θέλουσι κατατεθή εις την Εθνικήν Τράπεζαν.

Η αυτή απραξία παρετηρήθη και εις την ζωοπανήγυριν. Πολλοί πωληταί και σπάνιοι αγορασταί. Συναντώ ένα γέροντα από τα χωριά της Μεγαλοπόλεως σύροντα και δύο ζώα, τον ερωτώ: πώς πήγε, γέρω, το πανηγύρι; Πώς να πάη, παιδί μου, στραβός ο κόσμος, δεν βλέπει.

Εις το τμήμα της ζωοπανηγύρεως συνέβη το εσπέρας του Σαββάτου και εις φόνος. Εις γέρων εκ Δουσίλα της Ανδανείας, Μπαλτάς ονόματι, παρασυρθείς υπό δύο ίππων κατεπλακώθη και εξέπνευσεν αυθωρεί.

Ευτυχώς εκτός του ατυχούς αυτού επεισοδίου άλλο τι άξιον λόγου δεν συνέβη, και δύναται τις να είπη ότι ο Επόπτης των αποσπασμάτων Κουκής, Ανθυπομοίραρχος, καθώς και ο Αστυνόμος Παπανικολάου μετά του Ενωμοτάρχου Ηλία Φατούρου επιτέλεσαν το καθήκον των.

Παρατηρώ ένα νέον ελαύνοντα από ρυτήρος θυμοειδή ίππον εντός της κωμοπόλεως. Επεμβαίνει ο Κουκής και δι’ ευγενούς τρόπου τον υποχρεώνει να κατέλθη. Εννοείται και εδώ, όπως και εις την Μεσσήνην, δεν έλειψαν ούτε το αλήτικον παίγνιον των καρεκλών με τα μαχαίρια ούτε και μερικά άλλα τυχηρά παιγνίδια τα οποία ηδύνατο ν’ απαγορεύση η Αστυνομία.

***

Αληθές πανδαιμόνιον εξετυλίσσετο προ του σταθμού του Σιδηροδρόμου. Πατείς με πατώς σε, διαρκής οχλοβοή. Γυναίκες με τα μεταξωτά τους φορέματα, παιδιά κλαίοντα, άνδρες, γέροντες, όλοι κρατούντες διάφορα πράγματα εζήτουν θέσεις.

Άσε με ν’ ανέβω, μ’ επάτησες, μωρές, εσκάσαμε, βρε παιδιά, δεν χωράει πια το βαγόνι. Και πληρούνται αι άμαξαι μέχρις ασφυξίας αδιακρίτως τάξεως και θέσεως. Έκαστος ζητεί μίαν θέσιν και ας μπη και εις την αποθήκην.

Και η επέμβασις των ευζώνων εις τοιαύτας περιστάσεις καλλίτερα να έλειπε και να επενέβαινε ο Δούμας, θέτων εις κίνησιν κατά τας ημέρας αυτά αρκετά έκτακτα τραίνα.

Μέσα εις το πανδαιμόνιον αυτό διακρίνω πολλούς κυρίους εκ Καλαμών ωθούντας και ωθουμένους δια να καταλάβωσι θέσεις, δεν κατορθώνουσιν όμως τίποτε και ζητούν από τους οδηγούς, αλλά επεμβαίνει εις εύζωνος, Για να σου πω, ορέ, κάτς όξου νάλθη με τάλλον τραίνον. Και ο εύζωνας αναρριχάται επί της στέγης του βαγονίου, όπου ξαπλωθείς σαν σωστός ρωμηός ψάλλει την βλαχοπούλα!

Κατορθώνων και εγώ να εύρω θέσιν εις την άμαξαν του ταχυδρομείου… Με το Ελληνικόν… Ταχυδρομείον ήλθα μετά τρεις ώρας.

Β.Κοσ.