Δημοπρατείται το Ζευγολατιό –Διαβολίτσι –Κάτω Μέλπεια

Δημοπρατείται το Ζευγολατιό  –Διαβολίτσι –Κάτω Μέλπεια

Αρχές Νοεμβρίου θα δημοπρατηθεί το οδικό έργο Ζευγολατιό –Διαβολίτσι –Κάτω Μέλπεια, που προβλέπει εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωσης, ενώ σε στάδιο συμβασιοποίησης βρίσκονται άλλα δύο έργα, ένα οδικό και ένα που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία του νομού. Το πρώτο είναι η συντήρηση – βελτίωση του τμήματος Κάτω Μέλπεια– Στάσιμο – όρια νομού, ενώ το άλλο τον καθαρισμό της παλιάς κοίτης του ποταμού Παμίσου.

Δημοπράτηση
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Συντήρηση-Aσφαλτόστρωση 7ης Επ. Οδού τμήμα Ζευγολατιό –Διαβολίτσι –Κάτω Μέλπεια» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο και θα δημοπρατηθεί στις 6 Νοεμβρίου, που είναι και η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 10.30 το πρωί.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης έχει ορισθεί σε 6 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ανάδοχοι έργων
Επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε και το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση 7ης Επαρχιακής Οδού (τμήμα Κάτω Μέλπεια– Στάσιμο– όρια νομού», προϋπολογισμού μελέτης 460.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, μετά το διαγωνισμό προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος Ιωάννης Ηλιόπουλος με μέση έκπτωση προσφοράς 58,86%. Ωστόσο, υπέβαλε εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την υπηρεσία.

Έπειτα από αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο εργολάβο που υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Επίσης, για το έργο «Καθαρισμός παλιάς κοίτης ποταμού Παμίσου στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 100.000 ευρώ, ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλε καθόλου τα ζητούμενα από την υπηρεσία δικαιολογητικά. Προσωρινή ανάδοχος είχε αναδειχθεί η εταιρεία  «ΑΦΟΙ Παναγιωτόπουλοι ΟΕ» με μέση έκπτωση προσφοράς 71,%.

Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ήτοι την Αγγελική Μπαρούνη, με μέση έκπτωση 52%.

Της Βίκυς Βετουλάκη