Μελέτη Μικρής Μαντίνειας: Μετά έναν… αιώνα μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι

Μελέτη Μικρής Μαντίνειας: Μετά έναν… αιώνα μπαίνει  το νερό στ’ αυλάκι

Στην τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα το υπουργείο Περιβάλλοντος της εποχής εκείνης ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση σειράς πολεοδομικών μελετών που αφορούσαν στην πόλη της Καλαμάτας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του νέου αιώνα, ενώ έπειτα από δύο και πλέον χρόνια που προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης και της μελέτης πράξης εφαρμογής της Μικρής Μαντίνειας, φαίνεται να μπαίνει πλέον το νερό… στ’ αυλάκι.

Ειδικότερα, στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας αναμένεται να ανακηρυχτεί ο προσωρινός ανάδοχος.  Σύμφωνα με την επιτροπή διαγωνισμού προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας “Κ. Ζώης – Ι. Δημητρακόπουλος “Σχήμα Ε.Ε.”, που κατά το διαγωνισμό πρόσφερε έκπτωση 63,20%, όπερ σημαίνει ότι η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών προσδιορίζεται στα 124.200 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός είχε προσδιοριστεί στα 337.492 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση του πρακτικού «ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης» και την κατακύρωση του έργου στην παραπάνω εταιρεία, μια και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (75,68 μονάδες).

Α.Π.